Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/410
Tytuł: Relativistic mean field : models of neutron stars
Autor: Bednarek, Ilona
Słowa kluczowe: Gwiazdy neutronowe; Teoria pola
Data wydania: 2007
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Celem pracy było zbadanie własności asymetrycznej materii jądrowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wysokich gąstosci charakterystycznych dla rdzeni gwiazd neutronowych. Przeprowadzona analiza obejmowala nieliniowe modele Walecki, z dodatkowymi czlłonami nieliniowymi uwzgląedniajaącymi oddzialływanie mezonu skalarnego a i mezonu wektorowego p oraz mezonow wektorowych w i p, jak rowniez modele skonstruowane na podstawie efektywnej teorii pola - model Furnstahla, Serota i Tanga (FST). Obliczenia zostały wykonane w przybliżeniu relatywistycznej teorii pola sredniego. Dodatkowe rozszerzenie sektora izoskalarnego obejmowało wprowadzenie mezonu izowektorowego S. W obszarze bardzo wysokich gąstosci energie Fermiego neutronow przyjmują tak duze wartosci, ze korzystna energetycznie staje sie ich konwersja na hiperony. Uwzglednienie dziwnosci w rozpatrywanych modelach materii jądrowej pozwolilo na szersza analize dodatkowych klas modeli, w ktorych zostalł zbadany wpłlyw oddzialływania nukleon-hiperon i hiperon-hiperon na postać rownania stanu materii gwiazdy neutronowej. Rownanie stanu jest najwazniejszym czynnikiem decydującym zarowno o strukturze, jak i o parametrach gwiazdy neutronowej. Szczegolnie interesujące są wartosci mas maksymalnych obliczone dla poszczegolnych modeli. W przypadku modeli uzyskanych na gruncie efektywnej teorii pola i nastepnie rozszerzonych przez uwzględnienie niezerowej dziwnosci rozwiązania rownania Oppenheimera-Volkoffa-Tolmana wskazują na istnienie trzeciej rodziny stabilnych, zwartych gwiazd o gestosciach przekraczających gestosci wystepujące w rdzeniach gwiazd neutronowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/410
ISBN: 9788322617069
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bednarek_Relativistic_mean_field.pdf4,35 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons