Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4162
Title: Relaksacje migracyjne w ciałach stałych
Authors: Haneczok, Grzegorz
Keywords: ciała stałe; procesy relaksacyjne; procesy dyfuzyjne; równania materiałowe; równania kinetyczne; model Coupling; inżynieria materiałowa zastosowania
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W pracy szczegółowo przedstawiono ogólne podejście do procesów relaksacyjnych, jako metody badawczej stosowanej zarówno w fizyce ciała stałego jak i inżynierii materiałowej. Szczególną uwagę poświęcono relaksacjom migracyjnym, dla których mechanizm zjawiska kontrolowany jest przez dyfuzję. W kolejnych rozdziałach omówiono ideę równań materiałowych, procesy dyfuzyjne, formalny opis stanów nierównowagowych w podejściu równań kinetycznych, tzw. uniwersalną funkcję odpowiedzi (model Coupling), oraz techniki eksperymentalne stosowane w praktyce badawczej uzupełnione o stosowne przykłady. W obszernym rozdziale 7-mym (ponad połowa całego opracowania) przedstawiono szczegółowe problemy badawcze: dyfuzja atomów roztworu międzywęzłowego w metalach bcc (relaksacja Snoeka), dyfuzja atomów roztworu substytucyjnego (relaksacja Zenera), relaksacje w układzie silnie oddziałujących dipoli (tlenki o strukturze fluorytu), relaksację wiskosprężystą (model fraktalny) oraz relaksację strukturalną w stopach amorficznych na bazie żelaza.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4162
ISBN: 9788322620540
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Haneczok_Relaksacje_migracyjne_w_cialach_stalych.pdf15,7 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons