Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/432
Tytuł: Lokalne portale internetowe - przyszłość komunikowania medialnego na poziomie lokalnym
Autor: Kornacka-Grzonka, Monika
Słowa kluczowe: lokalne portale internetowe; Śląsk Cieszyński; komunikowanie lokalne; media lokalne; Local Websites; Cieszyn Silesia; Local Communication; Local Media
Data wydania: 2017
Źródło: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2017, t. 18, s. 275-293
Abstrakt: Znajdujemy się w przejściowym etapie, gdzie lokalne media tradycyjne są równoważone przez strukturę nowych mediów (zwłaszcza zaś ich egzemplifikację w postaci lokalnych portali internetowych). Lokalne portale internetowe rozwijają się coraz prężniej, a w najbliższej przyszłości mogą zacząć przeważać na lokalnych rynkach medialnych. W niniejszym szkicu podjęto próbę opisu i analizy lokalnych portali internetowych oraz ich aktualnej sytuacji na przykładzie Śląska Cieszyńskiego — regionu, gdzie korzystanie z mediów lokalnych ma długą i mocno zakorzenioną tradycję. Stwierdzono, że lokalne portale są równomiernie i dobrze rozwinięte. Mamy do czynienia z współistnieniem dużej liczby portali z różnych grup typologicznych. Relacje między prasą lokalną, będące podstawowym medium lokalnym a lokalnymi portalami internetowymi cechuje stale rosnąca konkurencja. Lokalne portale internetowe nie wykorzystują w pełni potencjału i możliwości jakie stwarza Internet jako medium, jednak mimo swych licznych niedociągnięć i uchybień, są na dobrej drodze, by w obszarze komunikowania lokalnego wyprzedzić media tradycyjne. Nowadays we are in a transition stage, where local traditional media are balanced by the structure of the new media (especially their exemplification in the form of local web portals). However, local portals are developed more and more dynamically and in the near future may start prevail in local media markets. In this article author attempt to describe and analyze local portals and their current situation as an example of Cieszyn Silesia — a region where the use of local media has a long and firmly‑rooted tradition. It was found that the local portals are steady and well developed also they are representing different typological groups. Relations between local press, which is the primary local media, and local portals are characterized by continuously increasing competition. Local portals do not fully utilize the potential and opportunities offered by the internet as a medium, but despite its numerous shortcomings they are on the way to overtake traditional media in the area of local communication.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/432
ISSN: 1895‑3492
2353‑9747
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kornacka-Grzonka_Lokalne_portale_internetowe.pdf1,94 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons