Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4325
Title: Polycyclic aromatic hydrocarbons in water and bottom sediments of a shallow, lowland dammed reservoir (on the example of the reservoir Blachownia, South Poland)
Authors: Pohl, Alina
Kostecki, Maciej
Jureczko, Izabela
Czaplicka, Marianna
Łozowski, Bartosz
Keywords: Lowland dam reservoir; Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs); Sediments
Issue Date: 2018
Citation: Archives of Environmental Protection, Vol. 44, iss. 1 (2018), s. 10-23
Abstract: Zbadano zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wodzie i osadach dennych zbiornika Blachownia (południowa Polska). Określono przestrzenną zmienność stężeń WWA w profi lu podłużnym zbiornika. WWA w próbkach oznaczano metodą chromatografi i gazowej sprzężonej z detektorem mas (GC-MS QP-2010 Plus Shimadzu) z użyciem wzorca wewnętrznego. Stężenia wahały się od 0.103 μg/L do 2.667 μg/L (Σ16 WWA), w próbkach wody oraz od 2.329 mg/kg s.m. do 9.078 mg/kg s.m. (Σ16 WWA), w próbkach osadów dennych. Sporządzono bilans zanieczyszczeń i na tej podstawie oszacowano, że ładunek WWA wprowadzany do zbiornika w ciągu roku wynosi 17.70 kg WWA, a ładunek odpływający – 9.30 kg/rok WWA. Kumulacja około 50% rocznego ładunku WWA (8.90 kg) stanowi zagrożenie dla stanu ekologicznego tego ekosystemu. Obliczono, że ładunek WWA w osadzie dennym badanego zbiornika wynosi około 80 kg, co ogranicza jego gospodarcze wykorzystanie. Poprawę stanu ekologicznego tego rodzaju zbiornika można osiągnąć poprzez usunięcie osadów. Analiza uzyskanych wartości wskaźników diagnostycznych dla określonych WWA wykazała, że potencjalnymi źródłami emisji WWA w niewielkich zlewniach o charakterze rolniczo-leśnym mogą być procesy związane ze spalaniem węgla, drewna, materiału roślinnego (niska emisja, pożary lasów, palenie trawy itp.). Znaczący wpływ wywiera również komunikacja.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4325
DOI: 10.24425/118177
ISSN: 2083-4772
Appears in Collections:Artykuły (WBiOŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pohl_Polycyclic_aromatic_hydrocarbons_in_water.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons