Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/435
Tytuł: Prawno‑instytucjonalny wymiar podmiotowości politycznej mniejszości etnicznych w Republice Kosowa
Autor: Rajczyk, Robert
Słowa kluczowe: Kosowo; Mniejszości narodowe; Bałkany; Niepodległość; Suwerenność; National Minorities; Independence; Sovereignty
Data wydania: 2017
Źródło: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2017, t. 18, s. 61-73
Abstrakt: Celem podjętym w artykule jest prezentacja prawno-instytucjonalnego obrazu roli mniejszości etnicznych w ustroju konstytucyjnym Republiki Kosowa. Analizie poddane zostaną instytucjonalne formy partycypacji politycznej w kontekście uwarunkowań formalno-prawnych, a na podstawie oceny ich efektywności, podjęta zostanie próba określenia potencjalnych kierunków modyfikacji systemu politycznego. || The working paper concerns the role of the ethnic minorities in the constitutional system in the Republic of Kosovo. There is an analysis of their political participation and based on these conclusions shall be made on potentiality of changing the political system upon them.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/435
ISSN: 1895‑3492
2353‑9747
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rajczyk_Prawno‑instytucjonalny_wymiar_podmiotowosci.pdf540,17 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons