Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/435
Title: Prawno‑instytucjonalny wymiar podmiotowości politycznej mniejszości etnicznych w Republice Kosowa
Authors: Rajczyk, Robert
Keywords: Kosowo; Mniejszości narodowe; Bałkany; Niepodległość; Suwerenność; National Minorities; Independence; Sovereignty
Issue Date: 2017
Citation: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2017, t. 18, s. 61-73
Abstract: Celem podjętym w artykule jest prezentacja prawno-instytucjonalnego obrazu roli mniejszości etnicznych w ustroju konstytucyjnym Republiki Kosowa. Analizie poddane zostaną instytucjonalne formy partycypacji politycznej w kontekście uwarunkowań formalno-prawnych, a na podstawie oceny ich efektywności, podjęta zostanie próba określenia potencjalnych kierunków modyfikacji systemu politycznego. || The working paper concerns the role of the ethnic minorities in the constitutional system in the Republic of Kosovo. There is an analysis of their political participation and based on these conclusions shall be made on potentiality of changing the political system upon them.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/435
ISSN: 1895‑3492
2353‑9747
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rajczyk_Prawno‑instytucjonalny_wymiar_podmiotowosci.pdf540,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons