Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4583
Title: Wprowadzenie
Authors: Witosz, Bożena
Keywords: analiza tekstu literackiego; interpretacja tekstu
Issue Date: 2010
Citation: Język Artystyczny, T. 14 (2010), s. 7-9
Abstract: Ugruntowane we współczesnej lingwistyce przekonanie o wielowymiarowości, a zarazem swoistej jedności obiektu badawczego, jakim jest tekst, uruchomiło we współczesnej lingwistyce prowadzoną do dziś z różnym natężeniem dyskusję na temat pluralizmu metod badawczych. Z jednej strony wraz z przyrostem wiedzy na temat złożoności podstawowej jednostki komunikacji stopniowo zaczęła krystalizować się świadomość konieczności ciągłego poszerzania przestrzeni teoretycznych i mnożenia punktów widzenia w analizie tekstu. Z drugiej jednak dostrzeżono potrzebę wypracowania szerszej, scalającej perspektywy, pozwalającej zespolić w akcie interpretacji zarówno różne wymiary tekstu, jak i jego aspektowe ujęcia. Ten sposób integrującego „widzenia” tekstu artystycznego przyświecał autorom artykułów składających się na niniejszy tom.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4583
ISSN: 0209-3731
0208-6336
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Witosz_Wprowadzenie.pdf216,44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons