Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4674
Title: Ustrojowo-prawny i praktyczny wymiar funkcjonowania głowy państwa i rządu w Czechosłowacji, Polsce i na Węgrzech w XX wieku (1918–1989)
Authors: Kubas, Sebastian
Keywords: konstytucja; ustrój republikański; parlament; system partyjny; autorytaryzm
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Barański, A. Czyż, R. Rajczyk (red.), "Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu transformacji : doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej" (S. 76-107). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem rozdziału jest prezentacja w ujęciu historycznym ewolucji prawnoustrojowego wymiaru funkcjonowania egzekutywy w państwach, które tworzą Grupę Wyszehradzką.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4674
ISBN: 9788380122758
9788322623909
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubas_Ustrojowo_prawny_i_praktyczny_wymiar.pdf466,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons