Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4852
Title: Czytanie poetów polskiego oświecenia : sprawozdanie z seminarium naukowego "Nad tekstami Stanisława Trembeckiego" (18-22 maja 2015)
Authors: Marcinkowska, Małgorzata
Keywords: Nad tekstami Stanisława Trembeckiego seminarium naukowe; seminarium naukowe; Stanisław Trembecki
Issue Date: 2015
Citation: Śląskie Studia Polonistyczne, Nr 2 (2015), s. 269-282
Abstract: Duże znaczenie dla poszerzania i wzbogacania wiedzy o kulturze literackiej epok dawnych mają projekty naukowe, które sprzyjają wnikliwemu i gruntownemu skupianiu się w wieloosobowym gronie na materiale prymarnym, tj. na konkretnych tekstach z epoki. Daje to bowiem możliwość konfrontowania i poddawania dyskusji poczynionych ustaleń w kręgu specjalistów i zarazem współautorów przygotowywanej wspólnie zbiorowej publikacji. Ze względu na znaczny postęp, jaki w kilku ostatnich dekadach nastąpił w studiach nad dawną literaturą i kulturą, ważne staje się przywracanie do obiegu czytelniczego oraz badawczego nie tylko mniej rozpoznanych dotąd obszarów pisarstwa czołowych twórców, lecz także dorobku zapomnianych współcześnie autorów, którzy odgrywali znaczącą rolę w życiu literackim swojej epoki. Przedsięwzięciem, któremu patronuje taki właśnie program naukowy, jest integrujący znaczącą część środowiska polskich badaczy literatury i kultury oświecenia zespołowy projekt realizowany w latach 2013–2018 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pod kierunkiem dr hab. Bożeny Mazurkowej: Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński. W trakcie każdego z czterech przewidzianych w grancie kilkudniowych seminariów warsztatowych uczestnicy prezentują monograficzne opracowania tekstów wybranych z dorobku wskazanych literatów XVIII wieku, a następnie toczą dyskusje nad każdą z przedstawionych propozycji interpretacyjnych. Trzecie już spotkanie wykonawców zespołowego projektu poświęcone zostało twórczości Stanisława Trembeckiego. Seminarium warsztatowe odbyło się w dniach 18–22 maja 2015 roku w Sandomierzu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4852
ISSN: 2084-0772
Appears in Collections:Artykuły (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marcinkowska_Czytanie_poetow_polskiego_oswiecenia.pdf281 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons