Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4860
Title: Związek bytu i prawdy w filozofii pierwszej Arystotelesa
Authors: Bańka, Jakub Sebastian
Keywords: Arystoteles; byt; prawda
Issue Date: 2000
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Dembiński (red.), "W kręgu filozofii klasycznej" (S. 164-174). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Powtórzmy drogę podziałów, którą z konieczności należało przejść, by ująć wieloraki byt w jego odniesieniu do jedności. Filozofia pierwsza stawia sobie za cel badanie bytu jako bytu. Ten jawi się wielorako za sprawą kategorii, aktu-możności, prawdy-fałszu. Każde z tych rozumień bytu przejawia go, lecz wszystkie razem ukrywają go za wielością możliwych określeń. Byt jako prawda zostaje jednak wyróżniony, co oznacza, że ze względu na to jego rozumienie pozostałe sensy bytu utworzą jedność jego ujęcia. Prawda dianoetyczna, bezpośrednio związana z bytem ujmowanym według kategorii, ma jednak swą podstawę w prawdzie noetycznej nie posiadającej już swego przeciwieństwa. W ten sposób z prawdy noetycznej zostaje wywiedziona prawda dianoetyczna, ujmowana według kategorii, i dopiero ona wyraża byt istotny i przypadłościowy, możliwy i aktualny. Ostateczna zatem możliwość rozumienia wielorakiego bytu w odniesieniu do jedności zasadza się na noetycznym ujęciu bytu tym, czym jest. W ten sposób kategorie odniesienia do substancji dają się rozumieć zarówno ontycznie (jako schematy bytu), jak i logicznie (jako schematy orzekania), dystynkcje te są bowiem jedynie rezultatem analizy pierwotnej ontologicznej jedności syntezy kategorialnej, która ma swe źródło w poznaniu noetycznym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4860
ISBN: 8322609965
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Banka_Zwiazek_bytu_i_prawdy_w_filozofii_pierwszej_Arystotelesa.pdf525,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons