Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5021
Title: Czasopisma open access w polskich bazach danych
Authors: Drabek, Aneta
Keywords: Open Access; Czasopisma naukowe; Bazy danych; Bibliographic databases; BazTech; BazHum; AGRO; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Issue Date: 2017
Citation: Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju. III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech, Kraków, 26-27 czerwca 2017" (S. 1-12). [B.m.]: Stowarzyszenie EBIB
Abstract: Redakcje czasopism coraz częściej podejmują decyzje o udostępnieniu swoich zasobów w otwartym dostępie. Robią to za pomocą strony WWW czasopisma, biblioteki cyfrowej, repozytorium lub też umieszczają artykuły w bazach danych. Bazy danych są jednym z ważniejszych kanałów dostępu do pełnych tekstów zgromadzonych tam czasopism. Celem badania było sprawdzenie jak wygląda dostępność pełnych tekstów w polskich bazach danych oraz zwrócenie uwagi na rolę, jaką pełnią bazy w upowszechnianiu dorobku naukowców. Journal publishers increasingly decide to share their resources in open access. They do this by using a web page journal, a digital library, a repository, or put articles in databases. Databases are one of the most important channels of access to the full text of the journals gathered there. The aim of the study will be to check the availability of full texts in Polish databases and to draw attention to the role that they play in the dissemination of research achievements.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5021
ISBN: 978-83-63458-08-9
Appears in Collections:Materiały konferencyjne (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drabek_Czasopisma_open_access_w_polskich_bazach_danych.pdf792,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons