Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5079
Title: Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania systemu postpenitencjarnego w województwie świętokrzyskim
Authors: Kozera, Łukasz
Advisor: Sztumski, Janusz
Keywords: system postpenitencjarny; województwo świętokrzyskie; pomoc postpenitencjarna; więziennictwo
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Prezentowana praca jest – zgodnie z tytułem – próbą ukazania „społecznoekonomicznych aspektów funkcjonowania systemu postpenitencjarnego w województwie świętokrzyskim”. Moje konstatacje oparłem głównie na badaniach przeprowadzonych w Areszcie Śledczym w Kielcach i w Zakładzie Karnym w Pińczowie. W badaniach tych korzystałem z metod i technik stosowanych w naukach społecznych, które szczegółowo omówię w I rozdziale. Uzyskane w ten sposób dane umożliwiły mi ukazanie możliwie pełnego obrazu funkcjonowania systemu postpenitencjarnego w województwie świętokrzyskim oraz jego efektywności. Ze względu na realizowany temat w pracy mojej zajmowałem się także problematyką kary pozbawienia wolności. Uwzględniłem jej psychospołeczne skutki dla ukaranego, które mają wpływ na jego późniejszą readaptację społeczną. Przy organizacji pomocy postpenitencjarnej trzeba bowiem uwzględniać konsekwencje izolacji, zwłaszcza długoterminowej. Winno się na nie zwracać uwagę po to, by wsparcie udzielane osobom zwolnionym z zakładów karnych oraz ich rodzinom miało należyty charakter. Rodzaje tej pomocy, jej formy i fazy przedstawię w świetle aktualnych uregulowań prawnych. Rozwój poglądów na temat resocjalizacji skazanych łączy się z rozwojem wiedzy penitencjarnej. Z tych to względów nieco miejsca poświęcam historii rozwoju myśli penitencjarnej dotyczącej m.in. pomocy, jakiej na przestrzeni dziejów udzielano odbywającym kary pozbawienia wolności. Jej początków można upatrywać już w czasach, w których karę pozbawienia wolności zaczęto postrzegać jako środek służący nakłonieniu skazanego do poprawie. Myśl ta przejawia się w refleksjach naukowych odnoszących się do sposobów wykonania kary i polityki postpenitencjarnej. Mają one również pewien wpływ na politykę społeczną, której celem jest ograniczanie przestępczości, a zwłaszcza przestępczości powrotnej. Zagadnienia te są na ogół znane, ponieważ stały się przedmiotem licznych opracowań naukowych i znalazły swój wyraz w rozstrzygnięciach normatywnych. Trafnie zauważa więc M. Porowski, że: „Wrażliwość moralna i roztropność ludzka wpisały wszak na trwałe do programu polityki postpenitencjarnej postulat pomocy dla osób dotkniętych skutkami skazania” . Znany jest również pogląd, że skazany odbywa bardziej dolegliwą część kary dopiero po wyjściu z zakładu karnego i dlatego określenie zakresu pomocy postpenitencjarnej ma dla niego istotne znaczenie. Brak możliwości zaspokojenia egzystencjalnych potrzeb człowieka po wyjściu ma wolność może zniweczyć proces resocjalizacji rozpoczęty w zakładzie karnym. W moich badaniach starałem się także ustalić to, co skazani wiedzą o pomocy postpenitencjarnej, jakie są ich oczekiwania w tym zakresie oraz jak wygląda konfrontacja tych oczekiwań z założeniami polityki społecznej i aktualnym stanem prawnym regulującym pomoc postpenitencjarną w Polsce. Uważałem, że ustalenia te mają duże znaczenie teoretyczne i praktyczne. Mogą bowiem poszerzyć naszą wiedzę o funkcjonowaniu systemu postpenitencjarnego i w ten sposób wpłynąć na jego poprawę. Z kolei wyniki badań oraz wysnute z nich wnioski mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w organizacji pomocy postpenitencjarnej. Poznanie oczekiwań badanych i ich ocena systemu pomocy postpenitencjarnej może zatem przyczynić się do korekt tego systemu oraz działalności resocjalizacyjnej. Rozprawa składa się z sześciu rozdziałów poprzedzonych wstępem i uzupełnionych bibliografią. We wstępie przedstawiłem motywy podjętego tematu, cele oraz strukturę opracowania. W rozdziale pierwszym przedstawiłem metodologiczną koncepcję badań własnych. Ukazałem również problemy i hipotezy badawcze oraz zmienne, wskaźniki i metody, a także techniki i narzędzia badawcze. Rozdział drugi jest próbą skrótowego ukazania kształtowania się kary pozbawienia wolności i pomocy skazanym. Zwracam w nim uwagę na to, że już od czasów starożytnych zdawano sobie sprawę z tego, iż po odbyciu kary i wyjściu skazanego na wolność, następuje w jego życiu krytyczny okres i wówczas należy mu pomóc. Szczególną rolę w tym powrocie byłego więźnia do społeczeństwa odgrywa rodzina i najbliższe otoczenie. W rozdziale tym ukazuje ponadto proces kształtowania się systemu penitencjarnego w naszym kraju. W rozdziale trzecim zawarłem rozważania na temat idei i celów pomocy postpenitencjarnej. Przedstawiłem także zasady udzielania tejże pomocy przez administrację państwową i organizacje pozarządowe posługując się przykładem województwa świętokrzyskiego. W rozdziale czwartym przedstawiam w zarysie dzieje Aresztu Śledczego w Kielcach i Zakładu Karnego w Pińczowie. Omawiam w nim organizację i infrastrukturę obu tych placówek oraz charakteryzuję ich kadrą wychowawczą i metody oddziaływań resocjalizacyjnych. W rozdziale tym omawiam także obecnie obowiązujące przepisy dotyczące więziennictwa, resocjalizacji i pomocy postpenitencjarnej. W rozdziale piątym scharakteryzowałem pomoc postpenitencjarną świadczoną osobom uprawnionym przez sądowych kuratorów zawodowych. Prezentuję również wyniki badań przeprowadzonych wśród tychże kuratorów i ich podopiecznych – beneficjentów pomocy postpenitencjarnej. W rozdziale piątym staram się przede wszystkim przeanalizować efektywność pomocy świadczonej dozorowanym. Rozdział szósty poświęcony jest prezentacji wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych w województwie świętokrzyskim. W rozdziale tym staram się ukazać ich zasób wiedzy na temat pomocy postpenitencjarnej, przedstawić ocenę jej skuteczności i celowości. Na końcu rozdziału zamieściłem wnioski poznawcze wynikające z przeprowadzonych badań własnych i przemyślenia przydatne praktyce.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5079
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozera_Spoleczno_ekonomiczne_aspekty_funkcjonowania_systemu.pdf1,64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.