Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5117
Title: Lokalna sieć wsparcia i profilaktyka wobec zjawiska niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży na przykładzie miasta Bytom
Authors: Malorny, Iwona
Advisor: Nowak, Anna
Keywords: teoria systemów; Bytom; niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży; lokalna sieć wsparcia; profilaktyka
Issue Date: 2008
Abstract: Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział I zawiera 5 podrozdziałów w których znajduje się przegląd literatury, stanowiącej teoretyczne podstawy problematyki badań, dotyczącej zjawiska niedostosowania społecznego. W pierwszym podrozdziale można odnaleźć definicje, typologie, objawy, przyczyny oraz kryteria diagnostyczne niedostosowania społecznego. W podrozdziale drugim wyszczególnione zostały determinanty zdrowia bio-psycho- społecznego, w kontekście terapii systemowej. Podrozdział trzeci podejmuje zagadnienia związane z profilaktyką i wsparciem społecznym. Warsztat pracy specjalisty- animatora działań profilaktyczno-wspierających to tytuł czwartego podrozdziału, w którym m.in. zostały wymienione dyspozycje osobowościowe dobrego nauczyciela. Ostatni podrozdział przedstawia natomiast, lokalną sieć instytucji i służb społecznych w świetle obowiązującego prawa. Rozdział II poświęcony jest zagadnieniom metodologicznym, które obejmują cztery podrozdziały. W podrozdziale pierwszym zawiera się przedmiot, cel i problemy badawcze. Podrozdział drugi opisuje metody i techniki badań. Charakterystyki terenu i grupy badawczej dokonano w podrozdziale trzecim, zaś organizacja i przebieg badania znajduje się w podrozdziale czwartym. Rozdział III obejmuje opracowanie wyników badań, przeprowadzonych w środowisku rodzinnym respondentów oraz w instytucjach, działających na terenie miasta Bytom. W pierwszym podrozdziale dokonano analizy 30 indywidualnych przypadków rodzin, dotkniętych problemem niedostosowania społecznego, na podstawie wypowiedzi członków rodziny, analizy dokumentów oraz kwestionariusza wsparcia społecznego. W podrozdziale drugim można odnaleźć podsumowanie analizy indywidualnych przypadków. Podrozdział trzeci przedstawia charakterystykę lokalnej sieci wsparcia oraz działalności profilaktycznej prowadzonej na terenie miasta Bytom, na podstawie analizy dokumentów, wywiadów z przedstawicielami placówek oraz ze specjalistami, zajmującymi się bezpośrednio w/w problematyką. W podrozdziale czwartym natomiast zawiera się posumowanie działań 13 instytucji oraz wywiadów przeprowadzonych z 24 specjalistami, pracującymi na rzecz jednostek niedostosowanych społecznie i ich rodzin.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5117
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WPiPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malorny_Lokalna_siec_wsparcia_i_profilaktyka.pdf2,6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.