Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5136
Title: Przemoc w rodzinie jako źródło zachowań agresywnych młodzieży
Authors: Kwitok, Agnieszka
Advisor: Wódz, Jacek
Keywords: zachowania agresywne młodzieży; przemoc nastolatków; agresja; przemoc w rodzinie
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: W XXI wieku każdy człowiek bez względu na różnice dzielące jednostki ma zagwarantowane prawo do wolności i godnego życia. Jest to jedna z podstawowych kategorii regulujących życie społeczne. Wolność do działania i do nieczynienia niczego co jest niezgodne z naszą wolą. Jest to także prawo do ochrony przed działaniami innych, które mogą to prawo naruszyć. Jednak to tylko stworzenie warunków do wolności, a nie sama wolność. Nasze działania dopiero realizują ideę tego pojęcia, urzeczywistniają je. Z wolnością związane jest również pojęcie odpowiedzialności szczególnie za prawo do wolności innych. Dlatego nasze działania są ograniczone poprzez przepisy prawne, normy moralne oraz nakazy religijne. W każdym społeczeństwie są jednak jednostki, które nie respektują tych praw. Przemoc postrzegana jest jako akt agresji, który zagraża naszej wolności i godności człowieka. W tym ujęciu przemoc wewnątrz rodziny godzi w podstawową wartość społeczeństwa demokratycznego. Ten naturalny system społeczny, jakim jest rodzina powinien zapewnić bezpieczeństwo i wychowanie potomstwa w środowisku wolnym od przemocy. Inni członkowie rodziny również mają prawo do życia warunkach zapewniających im bezpieczny i godny byt. Przemoc występująca w wychowaniu dostarcza dziecku wadliwych wzorców zachowań, niszczy jego godność, poczucie bezpieczeństwa. Często staje się przyczyną ucieczek młodzieży z domu rodzinnego czy ze szkoły, wagarowania, przystępowania do agresywnych grup. Krzywdzone psychicznie i fizycznie dzieci przejawiają często w swoim zachowaniu cechy nadpobudliwości, agresji i cynizmu. Z kolei te bardziej wrażliwe cierpią z powodu apatii, depresji, poczucia bezsensu życia. Jeśli dziecko jest świadkiem brutalnych zachowań, nierzadko rękoczynów, awantur między rodzicami, jeśli jest bite, ostro karane, to również przyjmuje te intencje, uczy się jak to robić, jak być złym. W trakcie wychowania w domu, młodzież nie otrzymuje wystarczającej informacji o sposobach radzenia sobie z tkwiącymi w ich psychice skłonnościami do agresji. Poszukuje różnorakich form jej tłumienia samodzielnie bądź w grupie rówieśniczej. Może to wywoływać sytuację, w której młodzi ludzie odreagowując stresy, frustracje nagromadzone w czasie, zaczynają stosować przemoc fizyczną. Sytuacja, o której mowa, stała się przyczyną, dla której obszar ten stał się obiektem badań w niniejszej pracy. Praca składa się w sumie z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono rozważania na temat aspektów funkcjonowania dziecka w rodzinie. Natomiast w rozdziale drugim poruszono problem przemocy w rodzinie jako przejaw patologizacji stosunków międzyludzkich. Rozdział trzeci i czwarty poświęcono analizie zachowań agresywnych i dewiacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku społecznym. Rozdział piąty opisuje metodologię badań nad zachowaniami agresywnymi młodzieży przebywającej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych województwa śląskiego. W kolejnych częściach pracy, a więc w rozdziałach szóstym i siódmym prezentowane są wyniki szczegółowych analiz odnośnie zachowań agresywnych i dewiacyjnych badanej młodzieży. W bibliografii zostały zawarte wszystkie publikacje, które umożliwiły przygotowanie niniejszej pracy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5136
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwitok_Przemoc_w_rodzinie_jako_zrodlo_zachowan_agresywnych_mlodziezy.pdf2,37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.