Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5486
Title: Pojęcie stosunku prawnego zobowiązania celno-podatkowego w prawie celnym
Authors: Machalica-Drozdek, Katarzyna
Advisor: Zdebel, Marek
Keywords: cła; prawo; podatek; handel międzynarodowy
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Praca składa się ze Wstępu oraz czterech rozdziałów oraz Zakończenia. Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny, oraz wprowadzający. Poświęcony jest analizie „należności celnych” i ich elementów. W szczególności badaniem zostanie objęte pojęcie „cła”. W tym celu niezbędne jest również wyjaśnienie pojęcia „danina publiczna”. W tej części pracy poddano badaniu stanowisko doktryny dotyczące wyjaśnienia zagadnienia relacji cła (należności celnych) do podatku. Próba podjęcia ustalenia tych relacji pozwoli na określenie istoty i charakteru prawnego świadczeń pobieranych w obrocie towarowym z zagranicą. Analiza kategorii prawnej jaką jest cło (należność celna) wiązała się z koniecznością przedstawienia jego konstrukcji prawnej, na którą złożyły się: podmiot, przedmiot, podstawę naliczenia cła, stawki celne oraz zwolnienia i ulgi celne. W rozdziale drugim niniejszej pracy podjęto próbę wyjaśnienia czy, a jeżeli tak to w jakim zakresie podatki i opłaty celne pełnią role instrumentów parataryfowych w handlu towarowym z zagranicą, jak również jaka jest relacja pomiędzy nimi a środkiem taryfowym, którym jest cło. Omawiany rozdział zawiera również rozważania dotyczące istoty i roli opłaty celnej jako daniny publicznej. Ponadto badaniu poddano charakter prawny pozostałych środków parataryfowych, którymi są kontyngent taryfowy, plafon taryfowy oraz zawieszenie poboru cła. Rozdział trzeci obejmuje najszersze pole badawcze którym są zagadnienia prawne związane ze stosunkiem prawnym występującym na gruncie prawa podatkowego. Ocenie poddane zostały dwie fazy (elementy) wyznaczające treść stosunku prawnopodatkowego, którymi są obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe. Określenie ich charakteru prawnego jak też wzajemnych różnic pozwoli na wskazanie roli jaką pełnią w stosunku prawnym na gruncie prawa podatkowego. W głównej mierze omawiany rozdział poświęcony został stosunkowi prawnemu zobowiązania podatkowego. Kompleksowe przedstawienie charakteru i istoty prawnej omawianej kategorii prawnej, wymaga wskazania oceny związków prawnych zachodzących między podmiotami prawa podatkowego (tj. podmiotem uprawnionym z tytułu podatku oraz podmiotem zobowiązanym z tytułu tej daniny publicznej), w postaci wzajemnych praw i obowiązków. Ponadto konieczne było zbadanie, czy powyższy stosunek prawny wykazuje podobieństwa do stosunku istniejącego na gruncie innych dziedzin prawa a zwłaszcza prawa cywilnego oraz administracyjnego, jeżeli tak, to jakich elementów ono dotyczy oraz w jakim zakresie można mówić o identyfikacji tych stosunków prawnych. Określenie charakteru prawnego stosunku prawnego zobowiązania podatkowego wiąże się również ze wskazaniem jego elementów, którymi są: podmiot, przedmiot oraz treść. Rozdział czwarty obejmuje ustalenia analizy dotyczącej stosunku prawnego występującego na gruncie prawa celnego z tytułu obciążeń celnych w związku z zaistnieniem zdarzenia prawnego, którym jest wprowadzenie bądź wyprowadzenie towaru na wspólnotowy obszar celny. Podjęte w nim rozważania zmierzają do wyjaśnienia istoty i treści pojęcia zobowiązania celnego. Przede wszystkim zbadanie czy wymienione pojęcie należy identyfikować z pojęciem długu celnego. Jeżeli tak, to czy wyznacza ono treść stosunku prawnego oraz w jakim zakresie. Ustalenie powyższego wiązały się z koniecznością analizy drugiego pojęcia stosunku prawnego, którym jest obowiązek celny. W dalszej części rozdziału prowadzone badania zmierzają do ustalenia charakteru i istoty stosunku prawnego łączącego podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą z organem celnym reprezentującym związek publicznoprawny. W rozdziale piątym przedstawiona została istota i charakter prawny stosunku prawnego zobowiązania celno-podatkowego, który reguluje prawa i obowiązki osób dokonujących obrotu towarowego z zagranicą. Metodami badawczymi zastosowanymi w pracy jest metoda dogmatyczna polegająca na analizie materiału normatywnego oraz dorobku doktryny i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W pracy wykorzystano również krajowe i zagraniczne materiały dotyczące prawa celnego i podatkowego. Uzupełniająco Autor wykorzystał dla potrzeb prowadzonych badań metodę prawnoporównawczą oraz opisową. W pracy uwzględniono stan prawny na dzień 1 września 2013 r.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5486
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Machalica_Drozdek_Pojecie_stosunku_prawnego.pdf1,91 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.