Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5488
Title: Dynamika i uwarunkowania przemian psychospołecznego funkcjonowania kobiet - ofiar przemocy domowej - w trakcie procesu terapeutycznego
Authors: Cichla, Joanna
Advisor: Wysocka, Ewa
Keywords: przemoc w rodzinie; przemoc wobec kobiet; prawo; psychologia; proces terapeutyczny
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Przedłożona dysertacja dotyczy problemu przemocy domowej w konkretnym środowisku społecznym, oraz wpływu jaki terapia wywrzeć może na funkcjonowanie kobiet – ofiar tejże przemocy. Problematyka przemocy jest przedmiotem intensywnych badań w psychologii, socjologii, czy pedagogice. Wydawać by się mogło, że na tym polu eksploracji empirycznej trudno osiągnąć zaskakujące, czy nowatorskie rezultaty. Nie mniej, niewiele jest wyników badań, które dotyczą efektywności pomocy psychologicznej w ramach tego niepokojącego zjawiska. Pomoc psychologiczna może mieć różne oblicza, od poradnictwa poprzez profilaktykę, interwencję kryzysową, aż do planowych, długotrwałych oddziaływań o charakterze korekcyjnym i terapeutycznym. W badaniach własnych skoncentrowałam się na tym ostatnim aspekcie – próbie doprowadzenia do trwałych zmian w psychospołecznym funkcjonowaniu kobiet doświadczających przemocy. Temu też ukierunkowaniu podporządkowałam tok pracy badawczej. W rozdziale teoretycznym dokonałam analizy literatury przedmiotu z perspektywy tematu pracy, dążąc do obiektywnego zaprezentowania tych prawidłowości, które uzasadniałyby podjętą problematykę badawczą. Konceptualizacja tematu zakłada oparcie analiz wyników badań o prawidłowości ogólne, z uwzględnieniem specyfiki środowiska powiatu polkowickiego, którego szczególne cechy opisałam w pracy. Analiza literatury była podstawą opracowania metodologii badań własnych - ich celów, problemów badawczych oraz hipotez roboczych. W konsekwencji metodologia zawiera dwa problemy główne oraz szereg problemów szczegółowych, rozwiązania których zaprezentowałam wcześniej – w kontekście weryfikacji hipotez. Wstępny aspekt badań stanowiła analiza akt sądowych, dotyczących postępowań w zakresie przemocy na terenie powiatu głogowskiego i polkowickiego, w dwu kolejnych latach kalendarzowych. Dowiodła ona, że zjawisko przemocy domowej wskazuje wzrostowe tendencje, co uzasadnia dodatkowo zasadność pogłębionych badań. Badaniom poddano 30 kobiet zakwalifikowanych do długotrwałego procesu terapeutycznego, zaś po roku terapii przeprowadziłam „post-test”, dający możliwość ustalenia zmian w funkcjonowaniu kobiet i dynamikę procesu tych zmian.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5488
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cichla_Dynamika_i_uwarunkowania_przemian.pdf7,26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.