Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5496
Title: Suffiksy sub'ektivnoj ocenki kak elementy struktury slova v kontekste zanatij po russkomu azyku
Authors: Czerwiński, Piotr
Keywords: Sufiksy ekspresywne; język rosyjski
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: "Russkij azyk v pol'skoj auditorii. T. 2" (S. 127-141). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W artykule omówione zostały możliwości wykorzystania w procesie dydaktycznym strukturalnych elementów wyrazu. Słowotwórstwo jako podsystem korelujący z leksyką, morfologią, składnią przy właściwej analizie może stać się podstawą postrzegania wielu osobliwości językowych. Na materiale sufiksów ekspresywnych -ок/-ик/-чик pokazano możliwe typy i formy zadań, ukierunkowanych na proces nauczania o charakterze kontrastującym i rozwijającym, biorąc pod uwagę nie tylko strukturalne i gramatyczne, ale również semantyczne, stylistyczne i uzualne strony badanych zjawisk językowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5496
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cervinskij_Suffiksy_subektivnoj_ocenki.pdf455,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons