Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5518
Title: Rozwój regionalny województwa śląskiego a programy pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej
Authors: Pieruszek-Kwarciak, Bożena
Advisor: Iwanek, Jan
Keywords: fundusze strukturalne; województwo śląskie; regionalizacja ekonomiczna; Unia Europejska
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Dysertacja, zatytułowana „Programy pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej a rozwój regionalny województwa śląskiego” zawiera i wyjaśnia tezę zakładającą, że programy pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej wpłynęły w znaczący sposób na rozwój regionalny i lokalny województwa śląskiego, głównie z punktu widzenia samorządów lokalnych i regionalnych oraz poprawy infrastruktury tego regionu. Znaczenie finansowe przekazanych środków nie było jednak decydujące tak dla rozwoju województwa i podniesienia jego konkurencyjności. Przyjęte zostało założenie, że środki w badanym okresie w skali województwa nie były ukierunkowywane wprost terytorialnie zgodnie z założeniami polityki spójności, a wartości środków zaangażowanych w realizację projektów w poszczególnych podregionach są raczej przypadkowe i stanowią wypadkową niezależnych decyzji beneficjentów i zarządzających programami, nieuwzględniających regionalnego kontekstu. Jeżeli uznać, że podstawową metodą realizacji polityki spójności jest proste alokowanie większych środków na obszary biedniejsze, które muszą nadrabiać zaległości w zakresie rozwoju gospodarczego, to można stwierdzić, że w badanym okresie środki unijne nie przyczyniały się do realizacji celu konwergencji wewnątrz województwa śląskiego. W związku z tym, postawione zostaną ważkie pytania czy cele polityki regionalnej Unii Europejskiej przyjęte przez Polskę zostały zrealizowane i jakie przyniosły efekty? Na ile środki unijne w okresie przedakcesyjnym pozwoliły podnieść jakość życia mieszkańców województwa? Jaka jest różnica w systemie, jakości i skuteczności wdrażanych programów w regionach będących podmiotem dysertacji? Czy wdrażane projekty miały pewne cechy specyficzne?
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5518
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pieruszek_Kwarciak_Rozwoj_regionalny_wojewodztwa_slaskiego.pdf5,92 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.