Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5525
Title: Rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami samorządowymi
Authors: Nowok, Leszek
Advisor: Nowak, Arkadiusz
Keywords: pracownicy samorządowi; stosunki pracy
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Nie ulega wątpliwości, że w dobie dynamicznie rozwijającej się w naszym kraju działalności samorządów terytorialnych, przekazywania im przez Państwo nowych zadań i poszerzania ich kompetencji, coraz większą rolę odgrywa nie tylko kadra zarządzająca ale i podległa jej 275 tysięczna rzesza pracowników samorządowych, od których zależy stopień skuteczności samorządów w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców. To właśnie od pracowników samorządowych, ich przygotowania merytorycznego, statusu prawnego jaki posiadają, zależy jakość i skuteczność działalności jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego niezwykle ważnym i aktualnym jest problem doboru i wymiany kadr urzędniczych, a więc nie tylko ich zatrudniania ale i rozwiązywania z nimi stosunków pracy. Powstało wiele artykułów i prac, których autorzy omawiali problemy nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami samorządowymi. Najczęściej jednak rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami samorządowymi było omawiane „przy okazji” opracowywania szerokiej problematyki prawa urzędniczego, lub funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Część opracowań związanych ze statusem prawnym pracowników samorządowych, ich zatrudnianiem i zwalnianiem po prostu się zdezaktualizowała ze względu na dynamicznie zmieniające się przepisy regulujące działalność samorządów terytorialnych oraz status prawny zatrudnionych w nich pracowników samorządowych. Dlatego w niniejszej pracy skoncentrowałem się na problematyce rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami samorządowymi, gdyż w dotychczasowej literaturze przedmiotu nie było żadnej pracy, która kompleksowo ujmowałaby problematykę rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami samorządowymi nawiązanymi na podstawie wyboru, powołania i umowy o pracę. Celem badawczym niniejszej dysertacji jest przede wszystkim próba oceny istniejących rozwiązań prawnych i ich skuteczności w zakresie rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami samorządowymi oraz zaproponowanie wniosków, które ewentualnie mogłyby posłużyć ustawodawcy do dalszych prac legislacyjnych związanych z regulacją przepisów dotyczących rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami samorządowymi. W rozdziale pierwszym, zatytułowanym „Pojęcie stron samorządowego stosunku pracy” , wobec braku ustawowej definicji pojęcia „pracownik samorządowy”, podjąłem próbę wskazania na podstawie których przepisów u.p.s., ustaw ustrojowych i statutów można określić, kto może być uznany za pracownika samorządowego. W tym też rozdziale przedstawiłem ewolucję rozwiązań prawnych, które ukształtowały pojęcie „ pracodawcy samorządowego” oraz omówiłem kwestie, kto dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników samorządowych. W rozdziale drugim „Ustanie stosunku pracy” wskazałem na odrębności, jakie cechują rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami samorządowymi w zależności od podstawy ich zatrudnienia: wyboru, powołania i umowy o pracę. Pracę zamyka rozdział „ Sankcje bezprawnego rozwiązania stosunku pracy z pracownikami samorządowymi”. Przedmiotem rozważań w tym rozdziale były sankcje bezprawnego rozwiązania stosunku pracy z pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie wyboru, powołania i umowy o pracę oraz ich funkcje: kompensacyjne, represyjne i socjalne. Praca ta może też być przydatna w praktyce dla pracodawców samorządowych (działów kadr jednostek samorządu terytorialnego), gdyż omawiana w niej problematyka rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami samorządowymi może pomóc w prawidłowym podejmowaniu decyzji i uniknięciu kosztownych dla jednostek samorządu terytorialnego procesów odszkodowawczych w przypadku nieuzasadnionych lub niezgodnych z prawem zwolnień pracowników.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5525
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowok_Rozwiazywanie_stosunkow_pracy.pdf1,13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.