Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5796
Title: Obrona wartości rodziny w antropologiczno-moralnej argumentacji czasopisma "First Things"
Authors: Kłos-Skrzypczak, Aleksandra
Advisor: Bartoszek, Antoni
Keywords: aborcja; eutanazja; First Things; feminizm; homoseksualizm; małżeństwo; rodzina
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: W zgłębieniu problematyki wartości rodziny pragnie wpisać się niniejsza praca. Jej zadaniem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie:, w jaki sposób, na łamach czasopisma First Things, bronione są wartości rodziny oraz w jakim stopniu argumentacja ta jest spójna z nauczaniem Kościoła katolickiego. Podstawę analizy stanowią artykułu opublikowane na łamach czasopisma First Things w latach 1990-2012. Warto zwrócić uwagę, iż w kilku przypadkach analizie poddane zostaną również artykuły opublikowane na łamach First Things po 2012 roku. Analiza tych artykułów, wychodzących poza wyznaczony zakres czasowy, jest konieczna dla zrozumienia podejmowanych w rozprawie wątków. Wszystkie numery czasopisma, począwszy od pierwszego wydania, dostępne są na stronie internetowej First Things. Ze względu na ograniczony dostęp do publikacji na rynku polskim analizie w języku angielskim zostaną poddane artykuły dostępne na stronie internetowej. Oprócz publikowanych na łamach First Things artykułów w niniejszej rozprawie wzięte pod uwagę zostaną również dokumenty Kościoła. Na podstawie tej analizy zweryfikowane zostanie, na ile prezentowana przez publicystów First Things argumentacja w obronie wartości rodziny spójna jest z nauką Kościoła katolickiego. Wiele wypowiedzi Magisterium Kościoła dotyczących kwestii obrony życia nienarodzonych dzieci, etyki seksualnej oraz spraw społecznych wnosi cenne spojrzenie na sprawy wartości małżeństwa oraz rodziny. By zrozumieć sposób argumentacji prezentowany w First Things wspomnieć należy szerzej o literaturze przedmiotu. W pracy wzięta pod uwagę została literatura ojca Richarda J. Neuhausa oraz innych, czołowych twórców neokonserwatyzmu amerykańskiego. Te anglojęzyczne pozycje bibliograficzne stanowią doskonałe uzasadnienie dla przyjmowanego przez czasopismo First Things stanowiska względem wartości, jaką stanowią małżeństwo oraz rodzina. Ważnym uzupełnieniem dla używanych przez ojca Neuhausa argumentów w obronie wartości rodziny stanowić będzie materiał archiwalny dostępny w redakcji First Things w Nowym Jorku, który udostępniono na potrzeby niniejszej pracy. Archiwum, którego twórcom jest Richard J. Neuhaus, zawiera jego osobiste notatki, korespondencję oraz testament. Znaleźć w nim można również szereg wycinków z gazet zawierających informacje dotyczące głównie aborcji, małżeństwa oraz dialogu międzyreligijnego. Dokumenty dotychczas zostały udostępnione dwukrotnie: pierwszy raz Randyemu Boyagodzie35 podczas pisania biografii księdza Richarda Neuhausa, po raz drugi na potrzeby niniejszej pracy. Oprócz tych dwóch wyjątków nikt, nawet pracownicy redakcji, nie korzystają ze znajdujących się tam materiałów, co więcej redakcja First Things nie ma planów względem opracowania bogatego archiwum. Warto również wspomnieć, iż prace nad rozprawą były na bieżąco konsultowane z przyjacielem ojca Neuhausa – Georgem Weigelem oraz jego biografem – Randym Boyagodą. Wartość dodaną niniejszej pracy stanowią również informacje uzyskane bezpośrednio od redaktora naczelnego First Things Russella Reno, wieloletniej asystentki księdza Neuhausa Davidy Goldman oraz wielu pracowników redakcji w Nowym Jorku. W niniejszej rozprawie przedstawione zostaną dokumenty nauczania Kościoła na szeroko rozumiany temat rodziny oraz opracowania z zakresu antropologii biblijnej oraz teologii moralnej. Poruszana w nich tematyka rodziny stanowi dobre uzupełnienie dla analizowanych artykułów czasopisma First Things. Informacje do pracy zaczerpnięto również ze stron internetowych, przede wszystkim anglojęzycznych. Tak sformułowane założenia niniejszej rozprawy wyznaczają sposób doboru literatury oraz metodę pracy. Poza opracowaniami odnoszącymi się bezpośrednio tematyki rodziny wykorzystane zostaną również pozycje dotyczące antropologii biblijnej oraz filozoficznej. W pracy stosowana będzie metoda analityczno-syntetyczna. Każdy nowy temat omawiany w niniejszej pracy, zostanie poprzedzony syntetycznie przedstawionym stanowiskiem etyki katolickiej, zakorzenionej w nauczaniu Kościoła. Analizie poddane zostaną artykuły czasopisma First Things oraz materiały pochodzące z innych źródeł i opracowań. Na podstawie dokonanej analizy przeprowadzona zostanie synteza moralna wartości rodziny, wypływająca bezpośrednio z czasopisma First Things w porównaniu z nauczaniem Kościoła. Żeby zrozumieć wysuwaną przez publicystów First Things argumentację obrony wartości rodziny, koniecznym jest wgłębienie się w kontekst wydarzeń społecznych oraz przeanalizowanie podejmowanych przez poszczególnych prezydentów Stanów Zjednoczonych decyzji politycznych. Dopiero w oparciu o te informacje możliwym będzie przedstawienie konkretnych argumentów wysuwanych przez publicystów czasopisma First Things w obronie wartości rodziny. W pierwszym rozdziale zostanie przedstawiona koncepcja obrony życia człowieka od chwili poczęcia do jego naturalnej śmierci. Pierwszy artykuł tego rozdziału ukaże kontekst historyczno-społeczny obrony życia. Dla właściwego zrozumienia wątków społecznych konieczne będzie przedstawienie kwestii legislacyjnych aborcji w Stanach Zjednoczonych, począwszy od XIX wieku. Następnie przyjdzie omówić wątek społeczny obrony życia nienarodzonych dzieci. Będzie chodziło o to, by uzasadnić, w jaki sposób wyroki Sądu Najwyższego wpłynęły na sposób myślenia o aborcji znacznej części amerykańskiego społeczeństwa. Ważnym będzie przedstawienie, w jaki sposób uczestniczące w procesach kobiety zostały wykorzystane oraz zmanipulowane przez działający na szeroką skalę system pro-aborcyjny. Równocześnie istotnym będzie przedstawienie podejmowanych przez poszczególnych prezydentów Stanów Zjednoczonych decyzji dotyczących obrony życia nienarodzonych dzieci oraz badań nad komórkami macierzystymi. Drugi artykuł rozdziału pierwszego ukaże istotę świętości ludzkiego życia. Jej zrozumienie wymagać będzie przedstawienia chrześcijańskiej wizji człowieka oraz uwzględnienie argumentów antropologiczno-biblijnych podkreślających wartość ludzkiego życia. Przede wszystkim będzie tu chodziło o zaznaczenie, w oparciu o fragmenty z Pisma świętego, miłości Boga do człowieka z uwzględnieniem istotnej roli osoby Maryi. Odwołanie się do historii stworzenia człowieka, opisanej na kartach Pisma świętego, pozwoli ukazać zależność, jaka istnieje pomiędzy Stwórcą a człowiekiem. W trzecim artykule pierwszego rozdziału przedstawione zostaną argumenty przeciwko aborcji nienarodzonych dzieci. Z tego tez względu pokazane zostanie, czym tak naprawdę aborcja jest oraz jakie są metody jej dokonywania. Następnie zaprezentowana zostanie tocząca się w amerykańskim życiu publicznym dyskusja pomiędzy zwolennikami postawy pro-life, których celem jest obrona życia dzieci poczętych, oraz zwolennikami postawy pro-choice, dla których aborcja to kwestia osobistych decyzji i przekonań. Dla właściwego zrozumienia celu działania zwolenników postawy pro-life oraz pro-choice koniecznym będzie przestawienie koncepcji religii obywatelskiej, mającej wpływ na przyjmowane w kwestii aborcji stanowisko. Przedmiotem artykułu czwartego w rozdziale pierwszym będzie problem eutanazji. Dla właściwego zrozumienia pojęcia eutanazji przedstawiona zostanie jego etymologia oraz rys historyczny sięgający czasów starożytnych. Po zaprezentowaniu historii omówiony zostanie problem eutanazji z perspektywy legislacyjnej w Stanach Zjednoczonych. Odwołanie się do Pisma świętego oraz nauki Kościoła pozwoli ukazać konieczność troski o ludzkie życie również w sytuacji nieuleczalnej choroby oraz zbliżającej się śmierci. W rozdziale drugim przedstawiony zostanie temat ludzkiej seksualności oraz kwestia godności małżeńskiej. Artykuł pierwszy tego rozdziału będzie miał charakter wprowadzający, gdyż zostanie w nim zaprezentowany kontekst społeczno-historyczny rewolucji seksualnej w Stanach Zjednoczonych. Zostaną przedstawione trzy, kluczowe „osiągnięcia” rewolucji seksualnej: raport Alfreda Kinseya na temat seksualnych zachowań kobiet i mężczyzn, czasopismo Playboy oraz wprowadzenie do sprzedaży tabletki antykoncepcyjnej. W rewolucji seksualnej czynny udział miały organizacje feministyczne, których historia sięga początku lat 20-stych XX wieku. Z tego też względu w artykule drugim zostanie przedstawiona historia powstania ruchu feministycznego wraz z kluczowymi działaczkami. Po zaprezentowaniu historii zostaną omówione główne założenia oraz roszczenia członkiń ruchów feministycznych w USA. Artykuł trzeci rozdziału drugiego ukaże obecną w społeczeństwie amerykańskim problematykę homoseksualizmu. Zostanie wyjaśnione, czym jest zjawisko homoseksualizmy. W rozdziale tym będzie chodziło również o to, by przedstawić, w jaki sposób roszczenia osób homoseksualnych, zwłaszcza te dotyczące legalizacji „małżeństw homoseksualnych”, podważają tradycyjną definicję małżeństwa. W czwartym artykule rozdziału drugiego zostaną przedstawione wymagania chrześcijańskie wobec instytucji małżeństwa. Odniesienie do nauki głoszonej na kartach Pisma świętego pozwoli ukazać brak zgody na coraz powszechniej stosowane praktyki rozwodowe. Będzie chodziło również o to, by przedstawić, jaką wartość dla instytucji małżeństwa, stanowi kwestia wierności oraz wzajemnej uczciwości. Równocześnie podkreślona zostanie wartości aktu seksualnego między współmałżonkami, który stanowi drogę do poczęcia potomstwa. Rozdział trzeci przedstawiać będzie konkretne wymagania względem zachowania integralności instytucji rodziny. W pierwszym artykule przyjdzie ukazać, czym z perspektywy społecznej jest rodzina. Instytucja rodziny zostanie ukazana z perspektywy Jana Pawła II jako communio personarum. Równocześnie wiadomo, iż perspektywa ta skupia się również na wymiarze cielesnym, dlatego kwestia poczęcia potomstwa nie zostanie pominięta. Będzie chodziło o to, by podkreślić jak istotną rolę w relacjach między małżonkami stanowi możliwość przekazywania życia. W artykule tym będą przedstawione uniwersalne wartości rodzinne, które zostaną poparte nauczaniem papieży oraz dokumentami Kościoła. Artykuł drugi rozdziału trzeciego poruszać będzie tematykę wychowania potomstwa. Przede wszystkim będzie tu chodziło o zaprezentowanie instytucji wspomagających rodzinę wychowaniu dzieci. Zaprezentowane zostaną różne formy wychowania: moralne, religijne oraz społeczne. Równocześnie zostanie podkreślona rola rodziny, jak o pierwsze i podstawowe źródło wychowania młodego pokolenia. Trzeci artykuł uzasadniać będzie, iż kwestie ekonomiczne mają ogromy wpływ na zachowanie ładu i harmonii w rodzinie. Odwołanie do nauki Kościoła pozwoli uzasadnić, iż chrześcijanie powinni czuć się w obowiązku udzielenia pomocy osobom biednym, borykającym się z problemami finansowymi. W artykule tym przedstawiony zostanie szereg propozycji na walkę z bezrobociem, który uwzględniać będzie stanowisko członków partii republikańskiej oraz demokratycznej. Przedmiotem ostatniego artykułu rozprawy będzie kwestia udzielania pomocy społecznej potrzebującym obywatelom Stanów Zjednoczonych. Przedstawiona zostanie, w myśl idei chrześcijańskiej, opcja preferencyjna na rzecz ubogich. Pokazanie zostanie, iż idea niesienia pomocy biednym i potrzebującym, ma swoje uzasadnienie na kartach Pisma Świętego. Zakończeniem analizy kwestii dotyczącej pomocy społecznej będzie omówione zostanie „słabych punktów” amerykańskiego modelu systemu pomocy społecznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5796
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klos_Skrzypczak_Obrona_wartosci_rodziny.pdf3,12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.