Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5937
Title: Kopalne Biocenozy w Czasie i Przestrzeni
Other Titles: XXI Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Żarki-Letnisko, 13–16 września 2010. Materiały Konferencyjne.
Authors: Zatoń, Michał
Krawczyński, Wojciech
Salamon, Mariusz A.
Bodzioch, Adam
Keywords: paleontologia; stratygrafia; paleoekologia; konferencja; Polska
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Nauk o Ziemi. Uniwersytet Śląski
Series/Report no.: Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ;nr 64
Abstract: Materiały konferencyjne XXI Konferencji Naukowej Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego (Żarki-Letnisko, 13–16 września 2010) zawierające streszczenia referatów i posterów oraz przewodnik pokonferencyjnych wycieczek terenowych.
Description: Spis treści Streszczenia referatów i posterów ADAM BODZIOCH I MONIKA KOWAL-LINKA: Podstawowe cechy diagenetyczne wybranych kości płazów i gadów triasowych z nagromadzenia w Krasiejowie. ....................................................................................................5 ADAM BODZIOCH, KAMIL GĄDEK, MAŁGORZATA PĘCKA I EDWARD ZŁOTKOWSKI: Paleohistologia wybranych kości płazów i gadów triasowych z nagromadzenia w Krasiejowie. ................................................................7 EWELINA BORCUCH: Paleoekologia wczesnego franu w kamieniołomie Kostomłoty-Mogiłki (Góry Świętokrzyskie). ................................................................................................................................................9 TOMASZ BORSZCZ: Akumulacje jeżowców w górnej kredzie (turon) południowej Polski. ....................................11 TOMASZ BORSZCZ: Pancerze jeżowców jako podłoże dla epibiontów – przykład z górnej kredy Polski. .............13 ALINA CHRZĄSTEK: Późnokredowe skamieniałości śladowe niecki północnosudeckiej i rowu Nysy. ..................14 EDWARD CHWIEDUK I BOGUMIŁ NOWAK: Zespoły koralowcowe i fauna im towarzysząca w warstwach górnopaleozoicznych odsłonięcia Kruseryggen (pd. Spitsbergen). ................................................................16 MAREK DEC: Ryby kostnoszkieletowe „piaskowców plakodermowych” dewonu dolnego. ..................................18 PAWEŁ FILIPIAK: Analiza palinologiczna osadów górnego dewonu Polski południowej. .....................................19 MICHAŁ GINTER I VACHIK HAIRAPETIAN: Chrzęstnoszkieletowe z górnego dewonu Armenii. .............................21 PAULINA GÓRECKA: Ichtiofauna wapienia muszlowego z Zyglina. .......................................................................22 KATARZYNA JANISZEWSKA I JAROSŁAW STOLARSKI: Korony głębin – o strukturze szkieletu koralowców Micrabaciidae. ................................................................................................................................................23 AGATA JARZYNKA: Flora kopalna glinek grojeckich (środkowa jura). ................................................................25 ALEKSANDRA JUROCHNIK: Późnoglacjalna i holoceńska szata roślinna Ziemi Lubuskiej na podstawie wstępnych wyników badań analizy palinologicznej. ........................................................................................................27 ADRIAN KIN: Nowe dane o biostratygrafii i faunie górnego kampanu/dolnego mastrychtu niecki miechowskiej. .........................................................................................................................................................................29 KRYSTIAN KONIECZYŃSKI: Stereom górnojurajskich liliowców z Kujaw (środkowa Polska). .............................31 MONIKA KOWAL-LINKA I ADAM BODZIOCH: Nietypowo wykształcone ichnoskamieniałości Rhizocorallium z dolnego wapienia muszlowego (stanowisko w Żyglinie). ...............................................................................32 RAFAŁ KOWALSKI: Obraz mioceńskiej roślinności na podstawie kopalnych szczątków z klifu wybrzeża Bałtyku okolic Chłapowa. ............................................................................................................................................33 CEZARY KRAWCZYŃSKI: Stan zachowania szczątków Discinisca humphriesiana (Sowerby) z osadów górnego oksfordu Bielaw i Wapienna na Kujawach. ....................................................................................................35 MICHAŁ KROBICKI, DRISS SADKI, JAN GOLONKA, ANNA PLONKA, URSZULA PREDKI I ANNA RUSIN: Budowle małżowe wczesnej jury marokańskiego Atlasu Wysokiego. ............................................................................37 JARMILA KRZYMIŃSKA, MIROSŁAW BŁASZKIEWICZ, GRAŻYNA MIOTK-SZPIGANOWICZ I MAŁGORZATA WITAK: Późnoglacjalne zmiany środowiskowe w świetle analiz biostraty-graficznych osadów jeziornych na Pomorzu. .........................................................................................................................................................38 RAFAŁ LACH: Kelowejskie liliowce (Crinoidea) Litwy. .........................................................................................39 MARCIN MACHALSKI: Ostatnie amonity w czasie i przestrzeni. ............................................................................41 IWONA MACHŁAJEWSKA: Wstepne dane o kolekcji kości ssaków plejstoceńskich ze zbiorów Muzeum Geologii Złóż w Gliwicach. ............................................................................................................................................44 SYLWIA MACHOCKA: Życie na niestabilnym gruncie – zróżnicowanie i ekologia sklerobiontów na konkrecjach hiatusowych z batonu Jury polskiej. ................................................................................................................45 LESZEK MARYNOWSKI: Pożary w zapisie kopalnym. .............................................................................................47 DAWID MAZUREK: Ichnofosylia jako źródło wiedzy o przemianach anatomicznych na etapie wczesnej filogenezy zwierząt tkankowych. .......................................................................................................................................50 JOLANTA MUSZER I JOANNA HAYDUKIEWICZ: Interpretacja paleośrodowiskowa serii Paprotni (Góry Bardzkie) na podstawie tafocenoz i skamieniałości śladowych. .....................................................................................51 KATARZYNA NARKIEWICZ I PIERRE BULTYNCK: Nowe możliwości korelacji konodontowej żywetu górnego w facjach płytkomorskich. ..................................................................................................................................53 DARIUSZ NAST: Szczątki kostne delfinowatych ze środkowego miocenu zapadliska przedkarpackiego. ..............55 GRZEGORZ NIEDŹWIEDZKI I PIOTR SZREK: Skamieniałości terapodomorfów w osadach dewońskich Gór Świętokrzyskich. ..............................................................................................................................................57 DANUTA OLSZEWSKA-NEJBERT I MARCIN BARSKI: Biostratygrafia utworów paleogeńskich na podstawie cyst Dinoflagellata w rejonie Mielnika (wschodnia Polska). .................................................................................58 DANUTA OLSZEWSKA-NEJBERT I EWA ŚWIERCZEWSKA-GŁADYSZ: Gąbki z utworów dolnego mastrychtu w Mielniku (wschodnia Polska) – wstepne dane paleontologiczne i paleoekologiczne. ....................................60 PAWEŁ RACZYŃSKI: Cechsztyńska rafa barierowa na Litwie. ...............................................................................62 PAWEŁ RACZYŃSKI, DAWID BIAŁEK, PRZEMYSŁAW SZTAJNER I DOMINIK ZAWADZKI: Wczesnokambryjskie budowle archeocjatowe w Sudetach. ..............................................................................................................64 MICHAŁ RAKOCIŃSKI I EWELINA BORCUCH: Występowanie muszlowców głowonogowych w górnym franie Jaźwicy (Góry Świętokrzyskie). ......................................................................................................................65 ŁUKASZ RAKOWICZ: Strategie życiowe organizmów epizoicznych na przykładzie fauny z Grzegorzowic (ems górny, Góry Świętokrzyskie). ..........................................................................................................................67 STANISŁAW SKOMPSKI: Paleogeograficzne implikacje występowania mikroproblematyków w utworach górnego syluru. .............................................................................................................................................................69 JOLANTA SMOLEŃ: Biostratygrafia i paleoekologia otwornic w osadach jury środkowej i górnej w wierceniach Darżlubie i Grudziądz (synekliza perybałtycka) – wstepne wyniki badań. ....................................................71 JAROSŁAW STOLARSKI I KATARZYNA JANISZEWSKA: Aragonitowe koralowce kalcytowych mórz. ......................72 BARBARA STUDENCKA, SIERGIEJ POPOW, MAŁGORZATA BIEŃKOWSKA-WASILUK I RADOSŁAW WASILUK: Nietypowa fauna małżów oligoceńskich z formacji menilitowej z okolic Krosna. .........................................74 ANDRZEJ BOCZAROWSKI I DAWID SURMIK: Analiza sposobu życia notozauridów. ..............................................76 DAWID SURMIK I EWELINA BORCUCH: Dewońskie skamieniałości rafowe z osadów polodowcowych kopalni piasku „Maczki-Bór” w Sosnowcu. ................................................................................................................78 DAWID SURMIK I IWONA MACHŁAJEWSKA: Historyczna kolekcja szczątków triasowych gadów morskich ze zbiorów Muzeum Geologii Złóż w Gliwicach. ................................................................................................80 PIOTR SZREK I AGNIESZKA JASZCZUK: Późnodewońskie kręgowce Gór Świętokrzyskich – aktorzy pierwszego i drugiego planu w zapisie kopalnym. ...............................................................................................................82 MARLENA ŚWIŁO: Znaleziska szczątków rekinów z Lipia Śląskiego. .....................................................................84 ZUZANNA WAWRZYNIAK: Późnotriasowe kutykule z Lipia Śląskiego k. Lublińca. ...............................................85 TATIANA WORONCOWA-MARCINOWSKA: Przedstawiciele Balviinae Korn (Ammonoidea) z najwyższego famenu Gór Świętokrzyskich. .......................................................................................................................................86 KRYSTIAN WÓJCIK: Otwornice i glony wapienne z famenu Gór Świętokrzyskich. ................................................88 TOMASZ WRZOŁEK: Koralowce czteropromienne dewonu świętokrzyskiego – historia biocenoz. .......................90 ANNA ŻYLIŃSKA I ADRIAN KIN: Strategia obrony u Strenuella polonica Czarnocki (Ellipsocephalidae, Trilobita) z kambru Gór Świętokrzyskich. .......................................................................................................................91 DAGMARA ŻYŁA: Owady w triasowych biocenozach terenu Polski. .....................................................................93 Wycieczki terenowe Wycieczka I. Śląskie stanowiska paleontologiczne ze szczątkami kręgowców triasowych: WALDEMAR BARDZIŃSKI I DAWID SURMIK: Występowanie kręgowców środkowotriasowych koło Żyglina (punkt 1). .........................................................................................................................................................95 WALDEMAR BARDZIŃSKI: Środkowotriasowe bruki muszlowe i muszlowce okolic Żyglina (punkt 1). ..............100 GRZEGORZ NIEDŹWIEDZKI I TOMASZ SULEJ: Lisowice – cegielnia Lipie Śląskie (punkt 2). ...............................102 ADAM BODZIOCH, DOROTA KONIETZKO-MEIER I ELENA JAGT-YAZYKOVA: Stanowisko dokumentacyjne „Trias” w Krasiejowie (punkt 3). ...............................................................................................................................107 Wycieczka II. Paleozoik Zagłębia Dąbrowskiego: TOMASZ WRZOŁEK: Odsłonięcie wapieni dewonu w Dziewkach koło Siewierza (punkt 1). ...............................112 WOJCIECH KRAWCZYŃSKI: Piaskowce z Gołonoga (punkt 2). ............................................................................116 ANDRZEJ J. WÓJCIK I SEBASTIAN KOSAKOWSKI: Kopalnia Ćwiczebna Muzeum Miejskiego „Sztygarka” reliktem górnictwa węgla kamiennego w Dąbrowie Górniczej (punkt 3). ..................................................................121
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5937
ISBN: 978-83-61644-12-5
Appears in Collections:Materiały konferencyjne (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaton_Kopalne_Biocenozy_w_Czasie_i_Przestrzeni.pdf43,64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons