Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6061
Tytuł: Ład społeczny i wielokulturowość : konteksty socjologiczno - polityczne
Autor: Śliz, Anna
Szczepański, Marek S.
Słowa kluczowe: socjologia; polityka; ład społeczny; wielokulturowość
Data wydania: 2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: T. Nawrocki, W. Świątkiewicz (red). Ład społeczny i jego przedstawienia : księga jubileuszowa Profesora Jacka Wodza (S. 82-92). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Idea społeczeństwa wielokulturowego tworząca fundament ładu społecznego to zbliżenie i integracja grup etnicznych i kulturowych tworzących społeczną przestrzeń konkretnego państwa. To zbliżenie ludzi, tragarzy rozmaitych kręgów kulturowych, poprzez wzajemne poznawanie się, rozumienie kulturowych odmienności, zatracanie lęku przed innością i współpracę, która zawiera w sobie lojalność państwową i prowadzi do zrozumienia kulturowego. Drogę tworzenia ładu społecznego w oparciu o różnorodność kulturową i etniczną wytyczyła Kanada. To społeczeństwo kraju Indian i Inuitów jako pierwsze na świecie przeobraziło ład społeczny stworzony przez rdzenną ludność (kanadyjskich Aborygenów) w ład zbudowany na fundamentach kultur przywiezionych przez imigrantów ze wszystkich kontynentów, ale w szczególności z Europy. Nie był to proces ani krótkotrwały, ani prosty, ale można powiedzieć, że zakończony sukcesem, chociaż nie wszyscy podzielają tę opinie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6061
ISBN: 9788380128132
9788380128149
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sliz_Lad_spoleczny_i_wielokulturowosc.pdf455,01 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons