Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6289
Title: Conditores Urbis Romae, Livius and Roman coins
Authors: Kluczek, Agata A.
Keywords: Romulus; founders of the city of Rome; Livius; emperor Maxentius; monument of the Ogulnii; Roman coin; monetary iconography
Issue Date: Sep-2018
Publisher: Institute of History, University of Warsaw
Citation: A. Gillmeister (ed.), ""Rerum gestarum monumentis et memoriae" : cultural readings in Livy" (S. 105-126). Warszawa : Institute of History, University of Warsaw
Series/Report no.: Akme;18
Abstract: T. Livius, opisując monument wystawiony przez Ogulnii w 296 r. p.n.e., w odniesieniu do Romulusa i Remusa pokazanych przy wilczycy posłużył się rzadko używanym w swym dziele Ab Urbe condita pojęciem: conditores Urbis. Takie określenie bliźniąt ma analogię w treści inskrypcji: Marti invicto patri et aeternae urbis suae conditoribus, która w czasach cesarza Maksencjusza (306–312) komentowała rzeźbę statuaryczną stojącą na Forum w Rzymie. Dwa monumenty nawiązujące swą treścią do losu Romulusa i Remusa cudownie ocalonych od zguby i wykarmionych przez wilczycę – pierwszy niezachowany, a zapewne zilustrowany na didrachmie RRC 20.1, drugi, o zaledwie domniemanej kompozycji – stanowią oprawę dla obecności przedstawienia grupy Lupa Romana w mennictwie rzymskim. Niewykluczone, że wyobrażenia monetarne odzwierciedlają trwanie tradycji o niezbędnej roli obu braci w założeniu Rzymu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6289
ISBN: 978-83-943652-8-8
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kluczek_Conditores_Urbis_Romae.pdf2,74 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons