Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6475
Title: O rozmowie urzędowej : uwagi po lekturze książki Mariusza Rutkowskiego "Rozmowa urzędowa. Analiza konwersacyjno-dyskursywna" (Warszawa 2015, 314 s.) [recenzja]
Authors: Warchala, Jacek
Keywords: "Rozmowa urzędowa"; recenzja
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Forum Lingwistyczne, Nr 3 (2016), s. 143-150
Abstract: Rozwojowi sfery administracyjno-prawnej państwa towarzyszy kształtująca się przez wieki specyficzna odmiana języka ogólnego, oficjalnego, którą określa się zwykle jako polszczyznę urzędową, czyli odmianę ujawniającą się przede wszystkim w piśmiennictwie użytkowym, w komunikacji w urzędach, biurach czy kancelariach. Nazywa się ją także polszczyzną kancelaryjno-urzędową, retoryczno-urzędową, prawną (z dwiema odmianami: prawnych przepisów i prawnych norm), odmianą prawniczą, wreszcie stylem regulująco-komunikującym. Dodatkową niejasność wprowadza, jak widać, nomenklatura językoznawcza, która każe widzieć tu albo odmianę, albo styl, albo czasami po prostu język.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6475
ISSN: 2449-9587
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warchala_O_rozmowie_urzedowej.pdf304,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons