Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6756
Title: The influence of human impact on the diversity of species on the example of the landscape conservation protected area
Authors: Banaszek, Jarosław
Szymczyk, Artur
Keywords: cultural landscape; synanthropic flora; xerophilous vegetation; anthropogenic factors; environmental protection
Issue Date: 2014
Citation: Acta Geographica Silesiana, [T.] 17 (2014), s. 5-10
Abstract: Przedstawiono problem zróżnicowania gatunkowego na obszarze o różnej intensywności antro-pogenicznej w czasie i przestrzeni. Główne źródła antropopresji pochodzą z obszarów przyległych do analizowanego. Zmiany antropogeniczne obejmują tu głównie stosunki wodne, wydeptywanie i utwardzenie gleby oraz zanieczyszcze-nie środowiska. W takich warunkach formowały się różne typy siedlisk, które zostały skolonizowanie przez różne eko-logicznie i geograficznie grupy roślin o zróżnicowanych wymaganiach siedliskowych. Na obszarze tym stwierdzono wy-stępowanie 149 gatunków roślin naczyniowych. Badana flora składa się z gatunków leśnych, muraw kserotermicznych, apofitów, antropofitów oraz z gatunków o szerokiej amplitudzie ekologicznej. Większość gatunków jest związana ze zbiorowiskami muraw kserotermicznych. Wyniki badań wskazują, iż w niektórych przypadkach wpływ antropopresji doprowadził do wzbogacenia gatunkowego na terenach o wyższej intensywności ludzkich działań.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6756
ISSN: 1897-5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Banaszek_The_influence_of_human_impact_on_the_diversity.pdf1,19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons