Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6757
Title: Mathematical assessing of the groundwater quality, a case study from Lipówka landfill
Authors: Dąbrowska, Dominika
Sołtysiak, Marek
Keywords: landfills; groundwater quality; assessing trends
Issue Date: 2014
Citation: Acta Geographica Silesiana, [T.] 17 (2014), s. 11-15
Abstract: Dokonano oceny jakości wód podziemnych w rejonie zespołu składowisk w Strzemieszycach. Pod uwagę wzięto zawar-tość chlorków. Celem pracy było wyznaczenie zmian jakości wód podziemnych przy użyciu statystycznej metody śred-nich ruchomych. W obliczeniach wzięto pod uwagę wyniki analiz chemicznych zawartości chlorków dla okresu 21 lat w dwóch pie-zometrach składowiska dawnej Huty Katowice. Dane te pozwoliły wyznaczyć trendy zmian jakości wód podziemnych w czwartorzędowym i triasowym piętrze wodonośnym na badanym obszarze. Wyniki obliczeń wskazują na negatywny wpływ składowiska na jakość wód podziemnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6757
ISSN: 1897-5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dabrowska_Mathematical_assessing_of_the_groundwater_quality.pdf908,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons