Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6810
Title: Zarządzanie oparte na współpracy i zaufaniu. Analiza na przykładzie środowiska zawodowego policjantów
Authors: Żak, Monika
Keywords: policja; współpraca; zarządzanie; zaufanie; zawód wysokiego ryzyka
Issue Date: 2018
Citation: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, Nr 29 (2018), s. 48-61
Abstract: Służba w policji należy do tzw. zawodów wysokiego ryzyka, a jej wykonywanie wiąże się z koniecznością dostosowania do specyficznych warunków pracy. Trudność zadań zawodowych policjantów oraz ich znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa sprawia, że niezbędna staje się dobra współpraca oraz zaufanie do partnerów służbowych. Zaufanie to dotyczy nie tylko najbliższych współpracowników, ale również zaufania do przełożonych oraz misji całej formacji. Uzyskanie takiego stanu rzeczy jest możliwe dzięki właściwemu zarządzaniu formacją i kształtowaniu odpowiedniej kultury organizacyjnej. Celem artykułu jest prezentacja i analiza fragmentu wyników badań przeprowadzonych wśród funkcjonariuszy policji m.in. na temat znaczenia zaufania i współpracy w realizacji ich obowiązków zawodowych. Analiza ta ma charakter studium przypadku, a podstawą opracowania stały się informacje pozyskane w drodze wywiadów przeprowadzonych z policjantami z całej Polski w ramach większego projektu badawczego mającego na celu określenie specyfiki służby w policji i jej wpływu na życie pozazawodowe.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6810
DOI: 10.17512/znpcz.2018.1.04
ISSN: 2083-1560
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zak_Zarzadzanie_oparte_na_wspolpracy_i_zaufaniu.pdf695,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons