Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6844
Title: Perception of tourismscape in sustainable and mass tourism destinations (based on visitors' opinions)
Authors: Doroz, Hanna
Keywords: tourism attractiveness; tourism space; tourismscape; Hortobagy; Beautiful Woman Valley (Eger)
Issue Date: 2018
Citation: Acta Geographica Silesiana, T. 12, nr 2 (2018), s. 19-27
Abstract: Nawiązując do trwającej obecnie dyskusji na temat turystyki zrównoważonej i masowej, w artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących krajobrazów turystycznych typowych dla obu typów de-stynacji turystycznych. Badania przeprowadzono w miejscach o dużych walorach kulturowych i krajobrazowych: w miejscowości Hortob{gy oraz w Dolinie Pięknej Pani (Eger) na Węgrzech. Narzędziem badawczym był kwes-tionariusz ankiety. Respondentami byli turyści z różnych krajów świata. Wyniki pozwalają wyciągnąć wnioski do-tyczące postrzegania przestrzeni turystycznej (czy szerzej krajobrazu turystycznego). Ponadto można też sformu-łować pewne prawidłowości odnośnie do oczekiwań turystów, stawianych poszczególnym rodzajom turystyki.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6844
ISSN: 1897–5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doroz_Perception_of_tourismscape_in_sustainable.pdf1,54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons