Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6941
Title: Scientific documentation required during the exploration of caves and technical work carried out in tourist show caves ‒ examples from central Poland
Other Titles: Dokumentacja naukowa jako konieczny element podczas eksploracji oraz prac udostępniających jaskinie turystyczne - przykłady z Polski środkowej
Authors: Urban, Jan
Tyc, Andrzej
Kasza, Andrzej
Ślusarczyk, Marceli
Keywords: caves; cave arrangement for public; geotourism; scientific values; documentation; geoheritage
Issue Date: 2017
Citation: Geotourism, Iss. 1-2 (2017), s. 47-60
Abstract: Artykuł proponuje procedurę dokumentacji naukowej jaskiń, które są eksplorowane oraz przygotowywane do udostępnienia turystycznego. Procedura ta została zweryfikowana podczas prac udostępniających Podziemną Trasę Turystyczną łączącą trzy jaskinie w parku Kadzielnia w Kielcach na terenie Gór Świętokrzyskich oraz Jaskinię Głęboką w rezerwacie przyrody „Góra Zborów” na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Celem naukowej dokumentacji jaskiń jest zachowanie świadectw geologicznego rozwoju i ewolucji systemu krasowego oraz regionu, w którym system ten powstał. Świadectwa te zapisane są w sekwencjach osadów namuliskowych (w postaci ich cech fizycznych, petrograficznych oraz mineralogicznych, a także artefaktów paleontologicznych i archeologicznych), w mineralnym oraz izotopowym składzie nacieków i w morfologii jaskiniowej. Te elementy są często całkowicie lub częściowo niszczone (osady są usuwane, rzeźba ścian zmieniana) w czasie prac eksploracyjnych i/lub prac górniczo-technicznych w jaskiniach udostępnianych turystycznie. To stwarza konieczność wykonywania dokumentacji i badań naukowych, które wynikają również z przepisów prawnych. Proponowana procedura prac dokumentacyjno-badawczych obejmuje: dokumentację opisową i fotograficzną sekwencji osadów oraz rzeźby jaskini, opróbowanie osadów, a także podstawowe analizy petrograficzne i paleontologiczne, które umożliwiają właściwe planowanie oraz prowadzenie dalszych prac eksploracyjnych i górniczo-technicznych, a także dalszych badań.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6941
DOI: 10.7494/geotour.2017.48-49.4
ISSN: 2353-3641
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Urban_Scientific_documentation_required_during_the_exploration_of_caves.pdf10,17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons