Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6965
Title: Zastosowanie struktur grafowych do analiz bibliometrycznych i webometrycznych. Modele i metody
Authors: Kamińska, Anna Małgorzata
Keywords: Bibliometria; Gephi; Grafy dynamiczne; Grafy hierarchiczne; Metody ewaluacji; Modele ewaluacji; Struktury grafowe
Issue Date: 2018
Citation: Nowa Biblioteka, nr 2 (2018), s. 47-63
Abstract: W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania koncepcji zaczerpniętych z teorii grafów oraz metod analizy sieci społecznościowych w zastosowaniach biblio- i webometrycznych. Chociaż metody analizowania struktur grafowych znane są w nauce od dłuższego czasu, to dopiero rozwój technologii pozwalających zastosować te metody w praktyce na dużych zbiorach danych spowodował ich upowszechnienie w różnych obszarach nauki, a nawet życia codziennego. Możliwości wykorzystania wspomnianych metod na gruncie biblio- i webometrii były sygnalizowane przez badaczy już w ubiegłym wieku, jednak w stosunkowo niewielu publikacjach, zwłaszcza krajowych, stosuje się te metody w praktyce. Dlatego w niniejszym opracowaniu omówione zostały ogólne koncepcje analiz i modeli agregacji danych bibliometrycznych, które mogą zostać zaadaptowane na potrzeby konkretnych badań. Rozważania te mają charakter generalny i niezależny od konkretnej platformy analitycznej, natomiast w końcowej części artykułu zaprezentowano przykład aplikacji Gephi, umożliwiającej implementację opisywanych koncepcji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6965
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaminska_Zastosowanie_struktur_grafowych_do_analiz_bibliometrycznych.pdf1,36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons