Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6967
Title: Analiza bibliometryczna piśmiennictwa z zakresu komputeryzacji bibliotek na podstawie „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej”
Authors: Swoboda, Izabela
Keywords: Analiza bibliometryczna piśmiennictwa; Automatyzacja bibliotek; Automatyzacja procesów biblioteczno-informacyjnych; Bibliometria; Biblioteki cyfrowe; Biblioteki w Polsce; Katalogi online; Komputeryzacja bibliotek; Komputeryzacja procesów biblioteczno-informacyjnych; OPAC; Polska Bibliografia Bibliologiczna
Issue Date: 2018
Citation: Nowa Biblioteka, nr 2 (2018), s. 83-108
Abstract: Cel, jaki postawiła sobie autorka artykułu, zakładał scharakteryzowanie pod względem ilościowym piśmiennictwa polskiego tematycznie związanego z problematyką komputeryzacji bibliotek w Polsce, określenie dynamiki jego wzrostu na przestrzeni ostatniego półwiecza oraz przedstawienie charakterystyki ilościowej – szczegółowych zagadnień, które były przedmiotem publikacji do końca 2017 r. Zastosowana została metoda bibliometryczna, a źródłem danych do analiz bibliometrycznych była „Polska Bibliografia Bibliologiczna” (PBB). Badanie pozwoliło określić, kiedy w polskim piśmiennictwie bibliologicznym i informatologicznym zaczęły pojawiać się pierwsze publikacje na temat automatyzacji bibliotek oraz jak kształtowała się dynamika wzrostu piśmiennictwa w tym obszarze w latach 1970–2009. Z zagadnień szczegółowych oznaczono jedynie publikacje nt. katalogów online, bibliotek cyfrowych i Internetu w bibliotekarstwie. Badanie pozwoliło również zidentyfikować czynniki, które utrudniały lub wręcz uniemożliwiały przeprowadzenie – niezbędnych dla otrzymania wiarygodnych wyników – analiz bibliometrycznych. Praca została wzbogacona o elementy analizy „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej” pod kątem jej przydatności jako źródła do badań bibliometrycznych omawianej problematyki.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6967
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swoboda_Analiza_bibliometryczna_pismiennictwa_z_zakresu_komputeryzacji_bibliotek.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons