Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7311
Title: Książka, prasa i biblioteka w działalności Kościoła katolickiego w województwie śląskim (1922-1939) - recenzja
Authors: Kycler, Maria
Keywords: Książka, prasa i biblioteka w działalności Kościoła katolickiego w województwie śląskim (1922-1939); Bogumiła Warząchowska
Issue Date: 2013
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2013, nr 2, s. 104-108
Abstract: Praca Bogumiły Warząchowskiej Książka, prasa i biblioteka w działalności Kościoła katolickiego w województwie śląskim (1922–1939) wnosi znaczący wkład w poznanie dokonań Kościoła na niwie kulturalno-oświatowej i społecznej na polskim Górnym Śląsku tamtego okresu, akcentując jego funkcję kulturotwórczą i asymilacyjną. Celem rozprawy jest „ukazanie roli Kościoła katolickiego w działalności wydawniczej, prasowej i bibliotecznej, zwłaszcza w jej inspirowaniu i programowaniu, w okresie międzywojennym na terenie województwa śląskiego, na tle rozwoju życia kulturalno-oświatowego tego regionu” (s. 14). Autorka uwagę odbiorców kieruje na książkę, prasę, biblioteki oraz inne instytucje organizujące czytelnictwo, które w zamyśle Kościoła miały integrować Ślązaków z państwem polskim w wymiarze kulturowym, religijnym i językowym. B. Warząchowska wskazuje zmieniające się „zależności między czynnikami mającymi wpływ na organizację prasowo- kolportażową i propagowanie czytelnictwa powszechnego a udziałem duchowieństwa i wiernych świeckich w szerzeniu oświaty poprzez ruchy i stowarzyszenia Kościoła katolickiego” (s. 14); bada i charakteryzuje rolę książki i prasy katolickiej, opisuje problemy związane z ich udostępnianiem, a jednocześnie przybliża programowe aspekty społecznej nauki Kościoła jako skutecznej siły opiniotwórczej o szerokim spektrum oddziaływania[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7311
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Ksiazka, prasa i biblioteka_w_dzialalnosci_ recenzja.pdf435,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons