Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7437
Title: A guide to key literature and sources - recenzja
Authors: Żołędowska, Beata
Keywords: A guide to key literature and sources; recenzje
Issue Date: 2015
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2015, nr 2, s. 124-126
Abstract: Zestawienia bibliografi czne poświęcone dyscyplinom naukowym stanowią niezbędny element każdego warsztatu badawczego. Jak zauważa Jadwiga Sadowska, „[i]m bardziej rozwija się jakaś dyscyplina, tym bardziej potrzebne są jakieś »przewodniki«, które analizowałyby piśmiennictwo, wskazywały, co nowego i gdzie napisano na określony temat. Taką rolę pełnią spisy bibliografi czne dziedzin i zagadnień w odniesieniu do poszczególnych dyscyplin naukowych” (Sadowska, 2009). Wydana w ubiegłym roku książka Michaela F. Bemisa wpisuje się w tę kategorię dokumentów, stanowiąc przewodnik po źródłach informacji anglojęzycznych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Autor zdobył bogate doświadczenie w zakresie tworzenia bibliografi i adnotowanych, zarówno jako przewodniczący komitetu Materials Reviewing Committee of ALA’s Reference and User Services Association (RUSA), jak i opracowujący materiały dla „American Reference Books Annual”, „Library Journal” oraz innych czasopism bibliotekoznawczych i informatologicznych. Jak podkreślił we wstępie, publikacja ta powstała z powodu „needed a current annotated bibliography of library science but couldn’t fi nd one” (s. 11). Zamierzeniem autora było więc zebranie informacji o dostępnych źródłach dotyczących różnych aspektów zawodu bibliotekarza i logiczne ich pogrupowanie. Efekt tych analiz stanowi wykaz książek, czasopism i stron internetowych, jakie ukazały się w latach 2000–2012[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7437
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zoledowska_A_guide_to_key_literature_recenzja.pdf372,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons