Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7450
Title: Dorobek Piekarskich Sympozjów Naukowych w monografiach konferencyjnych (1992-2016)
Authors: Wuwer, Arkadiusz
Keywords: Piekary Śląskie; Piekarskie Sympozjum Naukowe; bibliografia
Issue Date: 2018
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Vol. 51, z. 1 (2018), s. 192-209
Abstract: Odbywające się w latach 1992–2016 sympozja piekarskie były formą naukowego przygotowania i pogłębiania treści stanowiących główny wątek pielgrzymek świata pracy do Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Ich naukowy dorobek – na równi z funkcją inspirującą, integrującą i popularyzatorską – stanowi świadectwo roli sanktuarium piekarskiego jako znaczącego ośrodka katolickiej nauki społecznej. Chociaż, po ćwierć wieku istnienia, tradycja organizowania sympozjów zanikła, to same pielgrzymki „mężczyzn i młodzieńców” nadal stanowią fenomen na skalę światową, gromadzący co roku pielgrzymów z Górnego Śląska, Polski i zagranicy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7450
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wuwer_Dorobek_Piekarskich_Sympozjow_Naukowych.pdf927,95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons