Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7653
Title: Psychologiczne konsekwencje zatłoczenia społecznego i zaangażowania technologicznego u adolescentów i młodych dorosłych
Authors: Pyszkowska, Anna
Keywords: psychologia środowiskowa; anhedonia; zatłoczenie społeczne; poczucie jakości życia
Issue Date: 2018
Citation: Ogrody Nauk i Sztuk, Nr 8 (2018), s. 421-429
Abstract: Cel badań. Celem niniejszej pracy było przedstawienie wyników badań eksploracyjnych mających na celu określenie związków i zależności pomiędzy zatłoczeniem, uzależnieniem od technologii, anhedonią i poczuciem jakości życia. Metodologia. W badaniu wzięło udział 410 osób (351 kobiet, średnia wieku 22,38). 64% zamieszkiwała miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Wykorzystano dane zarówno ilościowe (kwestionariusze: TUI, SHAPS, KPJŻ) oraz jakościowe (pytania otwarte do respodentów). Wyniki. Wykazano istotne statystycznie związki pomiędzy subiektywnym poczuciem zatłoczenia w sferze publicznej a spadkiem poczucia jakości życia w sferze psychofizycznej (r=-0,21) i psychospołecznej (r=-0,16). Z kolei poczucie zatłoczenia w sferze domowej wiązało się z wyższym uzależnieniem od technologii (r=0,17) i niższym poczuciem jakości życia w sferze psychofizycznej (r=-0,26), psychospołecznej (r=-0,25) i podmiotowej (r=-0,21). Wnioski. Wyniki wskazują, że poczucie zatłoczenia społecznego istotnie wiąże się z niższym dobrostanem jednostek oraz wykorzystywaną przez niego technologią, z drugiej strony – jest zjawiskiem heterogenicznym, niejednoznacznym i wymagającym dalszych badań w tym kierunku, biorąc pod uwagę wykazane różnice w przeżywaniu tego zjawiska przez jednostki ze względu na subiektywnie odczuwany dyskomfort oraz specyficzne czynniki sytuacyjne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7653
DOI: 10.15503/onis2018.421.429
ISSN: 2084-1426
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pyszkowska_Psychologiczne_konsekwencje_zatloczenia_spolecznego.pdf463,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons