Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7824
Title: Biblistyka w "Śląskich Studiach Historyczno-Teologicznych"
Authors: Czarnuch, Monika
Rączka, Izabela
Keywords: biblistyka; Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
Issue Date: 2017
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2017, z. 2, s. 358-373
Abstract: Wskazując źródła teologii – Słowo Boże i Tradycję – Sobór Watykański II zachęcał: „Niech przeto studium Pisma Świętego będzie jakby duszą teologii świętej” (Dei verbum, nr 24). Stąd też na łamach „Śląskich Studiów Historyczno- Teologicznych” (dalej: SSHT ) artykułów o tematyce biblijnej zabraknąć nie mogło. Poniżej są one przedstawione według klucza tematycznego: najpierw ujęto szeroko rozumiane kwestie wprowadzające, następnie zagadnienia związane ze Starym i Nowym Testamentem, wreszcie – sprawozdania i recenzje. Pominięte zostały te artykuły, które – choć tematyką swoją nawiązują do biblistyki – to jednak stosują metody albo spoza teologii (np. literaturoznawstwa 2), albo właściwe dla innych jej działów: teologii dogmatycznej 3, homiletyki 4, katechetyki 5, a przede wszystkim patrologii 6[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7824
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czarnuch_Biblistyka_w_Slaskich_Studiach_ Historyczno.pdf552,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons