Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7830
Title: Aktywność dehydrogenaz glebowych na terenach zurbanizowanych
Other Titles: Soil dehydrogenases activity of soils in an urban areas
Authors: Nowak, Katarzyna
Ciepał, Ryszard
Keywords: metale ciężkie; odczyn gleby; dehydrogenazy; tereny zurbanizowane
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem prezentowanych badań było określenie wpływu metali ciężkich i odczynu gleby na aktywność dehydrogenaz glebowych, z jednoczesnym wskazaniem stopnia degradacji gleb terenów zurbanizowanych. Próbki glebowe pobrane z wybranych 71 stanowisk w mieście Sosnowiec zbadano pod względem aktywności enzymatycznej (dehydrogenazy), posługując się zmodyfikowaną procedurą Casida i in. (1964) oraz koncentracji trzech metali ciężkich (Zn, Pb, Cd) według metody Ostrowskiej i in. (1991).
Description: tekst w j. pol. i ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7830
ISBN: 978-83-939472-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowak_Aktywnosc_dehydrogenaz_glebowych.pdf452,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons