Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7865
Title: Kościół, religie i zbawienie. O jedyności i powszechności zbawczej Kościoła oraz zbawczej roli religii niechrześcijańskich - recenzja
Authors: Szymik, Jerzy
Keywords: Zbigniew Kubacki; Kościół, religie i zbawienie. O jedyności i powszechności zbawczej Kościoła oraz zbawczej roli religii niechrześcijańskich; recenzja
Issue Date: 2017
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2017, T. 50, z. 2 s. 466-468
Abstract: W potężnym (objetościowo i merytorycznie) dziele Kubackiego mamy do czynienia ze swoistą teologiczną wariacją na temat formuły extra Ecclesiam nulla salus w najbardziej współczesnym (nowoczesnym i ponowoczesnym) kontekście: spory teologiczne ostatnich lat, terroryzm, przemiany cywilizacyjne wyczuwalne są tu zaraz za zasłoną teologicznej spekulacji, która stale zdaje się być otwarta na wymiar prakseologiczny i egzystencjalny. W tle nieustanna debata z wszelkimi opcjami obecnymi w dzisiejszej teologii religii: pluralistyczną, inkluzywistyczną, ekskluzywistyczną... Czegoż w książce nie ma... Można by mówić wręcz o nadobfitości (to nie zarzut), zważywszy na zakres treści, których stanowi kompendium. Na dwustu stronicach znajdujemy przekrój problematyki do Vaticanum II : jest Rahner i Schillebeeckx, de Lubac i Congar, Danielou i Ratzinger, Moingt i Martelet, O’Collins i Dupuis; jest – zniuansowany – przegląd możliwych teologicznych odpowiedzi na główne pytania traktatu: kto przynależy do Kościoła i kto może być zbawiony; z nie lada erudycją omówione zostały teologiczne zasady hermeneutyczne wywiedzione z Biblii i Magisterium Kościoła. Kubacki prowadzi przekonujący wywód dotyczący rozumienia extra Ecclesia nulla salus jako sine Ecclesia nulla salus. Ponadto wiele innych arcyciekawych tez, hipotez i spostrzeżeń[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7865
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymik_Kościol_religie_i_zbawienie_recenzja.pdf412,78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons