Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8568
Title: Terminologia w komunikacji naukowej
Authors: Tomaszczyk, Jacek
Keywords: języki specjalistyczne; komunikacja językowa; terminologia naukowa
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Pulikowski (red.), "Kultura książki i informacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek" (S. 383-393). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W nauce i technice podstawowym narzędziem kognitywno‑komunikacyjnym jest język specjalistyczny, którego konstytutywny element stanowi terminologia – zorganizowany zbiór terminów, reprezentujących pojęcia z wybranej dziedziny wiedzy lub praktycznej działalności człowieka. Termin to natomiast „wyraz lub połączenie wyrazowe o specjalnym, konwencjonalnie ustalonym znaczeniu naukowym, technicznym, zawodowym” lub – sprowadzając większość funkcjonujących w literaturze przedmiotu definicji do postaci kanonicznej – termin to nazwa pojęcia naukowego lub technicznego. Spójny zbiór pojęć danej dyscypliny lub branży tworzy system pojęciowy, który ma swoją reprezentację w postaci systemu terminologicznego, czyli uporządkowanego według różnych kryteriów (formalnych, rzeczowych) zbioru terminów i definicji pojęć.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8568
ISBN: 9788322630952
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomaszczyk_terminologia_w_komunikacji_naukowej.pdf533,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons