Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8960
Title: Dobrostan psychiczny jako czynnik zachowań menedżerskich w warunkach stresu organizacyjnego
Authors: Kraczla, Magdalena
Porczyńska-Ciszewska, Anna
Molenda, Radosław
Keywords: dobrostan psychiczny; sens życia; poczucie szczęścia; stres organizacyjny; menedżer
Issue Date: 2018
Citation: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, Z. 131 (2018), s. 235-248
Abstract: Dobrostan psychiczny człowieka ściśle związany jest z jakością życia każdej osoby. Kluczowym czynnikiem dobrostanu psychicznego są pozytywne doświadczenia każdej jednostki w toku jej życia, przejawiające się w doświadczaniu szczęścia oraz w poczuciu sensu życia. Miary te wyznaczają wysoki poziom dobrostanu psychicznego, będącego motorem ludzkiej aktywności, umożliwiając ludziom podejmowanie ukierunkowanych działań, wyznaczanie celów i dokonywanie wyborów oraz określanie metod postępowania. Wskazane składowe dobrostanu psychicznego mogą stanowić istotny czynnik kształtowania strategii postępowania menedżerów w warunkach stresu organizacyjnego. Charakterystyka zachowań menedżerskich w kontekście wysokiej stresogenności pełnionej roli zawodowej w oparciu o miary dobrostanu psychicznego może dostarczyć ciekawych wniosków na temat powiązań między odczuwanymi przez menedżera poziomem szczęśliwości i poczuciem sensu życia a jego efektywnością w zakresie znoszenia organizacyjnych obciążeń psychologicznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8960
ISSN: 1641-3466
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kraczla_Dobrostan_psychiczny_jako_czynnik_zachowan_menedzerskich.pdf611,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons