Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9158
Title: Typologia aktualnych krajobrazów Polski
Authors: Chmielewski, Tadeusz J.
Myga-Piątek, Urszula
Solon, Jerzy
Keywords: typologia krajobrazu; krajobrazy aktualne; Europejska Konwencja Krajobrazowa; audyt krajobrazowy
Issue Date: 2016
Citation: Przegląd Geograficzny, Vol. 87, nr 3 (2015), s. 377-408
Abstract: Europejska Konwencja Krajobrazowa – najważniejszy dokument Komisji Europejskiej dotyczący ochrony i kształtowania krajobrazu, zobowiązała wszystkie ratyfikujące ją strony do: zidentyfikowania swoich krajobrazów na całym terytorium kraju; przeanalizowania ich charakterystyk oraz przekształcających je sił i presji; dokonania oceny tak zidentyfikowanych krajobrazów. Celem niniejszego artykułu jest przegląd teoretyczno-metodycznych założeń dotychczasowych typologicznych podziałów krajobrazów w różnym stopniu przekształcanych przez człowieka i na tym tle prezentacja autorskiej koncepcji typologii krajobrazów aktualnych, obejmujących łącznie tzw. krajobrazy „przyrodnicze” i „kulturowe” występujące obecnie w Polsce. Przedstawiona propozycja jest rozwinięciem jednego z nurtów prac nad ogólnopolskim projektem „Identyfikacja i ocena krajobrazów – metodyka oraz główne założenia”. Proponowana klasyfikacja oparta jest na dwóch głównych grupach kryteriów: (1) skali antropogenicznego przekształcenia krajobrazu; (2) dominacji określonych form pokrycia oraz struktury i intensywności zagospodarowania terenu. W sumie, na podstawie analizy obecnego zróżnicowania krajobrazów Polski, wyróżniono 3 grupy, 15 typów oraz 49 podtypów krajobrazów aktualnych. Przewidziano także możliwość wyodrębniania czwartego, najbardziej szczegółowego poziomu klasyfikacji – tj. form krajobrazów. Typologia ta może i powinna znaleźć zastosowanie podczas realizacji audytu krajobrazowego, do wykonania którego zobowiązuje uchwalona w 2015 r. tzw. „Ustawa Krajobrazowa”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9158
ISSN: 0033-2143
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chmielewski_Typologia_aktualnych_krajobrazow_Polski.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons