Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/934
Tytuł: Fundacje mieszczan księstwa cieszyńskiego na rzecz szpitali w okresie rządów regencyjnych Jana z Pernstejnu (1528-1544) : z badań nad dziejami Kościoła w księstwie cieszyńskim na przełomie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych
Autor: Panic, Idzi
Słowa kluczowe: Dzieje kościoła; Księstwo cieszyńskie
Data wydania: 2007
Źródło: Średniowiecze Polskie i Powszechne, T. 4 (2007), s. 245-253
Abstrakt: There is an opinion functioning in the literature on the subject that Reformation in the Duchy of Cieszyn began at the beginning of the twenties of 16th century, which was soon after Martin Luter’s speech. Referring to this opinion, it had to be emphasised that until 1543, when the last donation to hospitals in the Duchy o f Cieszyn was registered, all the donations which referred to Altarists were treated by both parties (donors and beneficiaries) as life-long irrevocable trusts. It has to be mentioned that catholic priests were treated as rightful members of the community of the Duchy of Cieszyn. We cannot trace any signs of hostility typical for the times of Reformation. On the basis of the above information, at least in the light o f the discussed in the article donations to hospitals in the Duchy of Cieszyn we claim that opinion about Reformation beginning in the Duchy of Cieszyn thanks to the protector of the princess Anna and Jan from Pernstejn, coregents governing the Duchy after the death o f Wacław II might be discarded. It did not happened until Wacław III Adam assumed independent reign.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/934
ISSN: 2080-492X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Panic_Fundacje_mieszczan_ksiestwa_cieszynskiego.pdf488,57 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons