Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9632
Title: O wzajemnych relacjach przestrzeni i krajobrazu kulturowego. Rozważania wstępne
Other Titles: About mutual relations between space and cultural landscape. Preliminary considerations
Authors: Myga-Piątek, Urszula
Keywords: przestrzeń; krajobraz; środowisko kulturowe; space; landscape; cultural environment
Issue Date: 2014
Citation: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 24 (2014), s. 27-44
Abstract: Artykuł podejmuje problematykę wzajemnych relacji przestrzeni, krajobrazu i środowiska kulturowego w naukach geograficznych. Rozważa wzajemne związki między tymi pojęciami. W nauce nie istnieje jeden ogólny i powszechnie rozumiany typ przestrzeni, i podobnie – nie jest przyjmowana jedna definicja krajobrazu. Dlatego autorka rozważa odpowiedzi na pytanie m.in. o to, czy może istnieć przestrzeń geograficzna bez krajobrazu i czy krajobraz może istnieć poza przestrzenią, a także czy „inne” przestrzenie mają „swoje” krajobrazy? Autorka odnosi się przed wszystkim do przestrzeni fizycznej i jej wielu podtypów oraz pięciu podstawowych podjeść badawczych do krajobrazu kulturowego. Proponuje także własne określenie środowiska kulturowego. Zauważa także problem cyberprzestrzeni i krajobrazów wirtualnych. Artykuł ma charakter polemiczny i z założenia ma posłużyć zaktywizowaniu naukowej dyskusji nad tymi ważnymi w geografii pojęciami.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9632
ISSN: 1896-1460
2391-5293
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myga_Piatek_O_wzajemnych_relacjach_przestrzeni_i_krajobrazu_kulturowego.pdf2,27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons