Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9846
Title: Quality of attachment in adults diagnosed with foetal alcohol syndrome
Other Titles: Jakość przywiązania u osób dorosłych ze zdiagnozowanym płodowym zespołem alkoholowym
Authors: Kornaszewska-Polak, Monika
Klecka, Małgorzata
Janas-Kozik, Małgorzata
Palicka, Iwona
Keywords: płodowy zespół alkoholowy; przywiązanie; dorosłość; foetal alcohol syndrome; attachment; adulthood
Issue Date: 2019
Citation: “Psychiatria i Psychologia Kliniczna” (Vol. 19, iss. 2 (2019), s. 165-176)
Abstract: Celem badania było określenie charakteru wzorców przywiązania w grupie dorosłych osób z płodowym zespołem alkoholowym (foetal alcohol syndrome, FAS) pochodzących z rodzin zastępczych, adopcyjnych i biologicznych. Zakładano, iż osoby te rozwijają pozabezpieczne style przywiązania w większym stopniu, niż to ma miejsce w populacji ogólnej. Materiał i metoda: W badaniu uczestniczyły dwie grupy po 30 osób. Procedura badania składała się z dwóch faz. W pierwszej wykonano diagnozę występowania objawów FAS u dzieci na podstawie Czterocyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD – tzw. Kwestionariusza Waszyngtońskiego. Miało to na celu ocenę spektrum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych. W drugiej fazie zbadano charakter przywiązania u 30 osób z FAS będących obecnie młodymi dorosłymi, wykorzystując do tego polską wersję kwestionariusza Experience in Close Relationships-Revised. Dodatkowo w obu fazach przeprowadzono poszerzone wywiady z rodzicami lub opiekunami badanych z FAS. W celu porównania wyników tych osób w stosunku do populacji ogólnej zbadano grupę kontrolną – 30 osób młodych dorosłych z wykluczonym FAS. Wyniki: Dorosłe osoby ze zdiagnozowanym FAS osiągały wysokie wyniki w przywiązaniu pozabezpiecznym, w którym znaczącą rolę odgrywały unikanie przywiązaniowe i obawa przed tworzeniem bliskich relacji. Stopień braku ufności przywiązaniowej wśród osób z FAS jest znacząco wyższy niż w populacji ogólnej. Wśród wskazanych prototypów przywiązaniowych w grupie osób z FAS dominował typ zaabsorbowany – 40%, mniej częsty był ufny – około 27% – i oddalająco-unikający – około 23%. W grupie kontrolnej dominował typ ufny – dotyczyło to ponad 61% osób. Rzadziej odnotowano typ zaabsorbowany – około 21% – oraz lękowo-unikający – około 13%. Wnioski: W przywiązaniu osób dorosłych ze zdiagnozowanym FAS dominują pozabezpieczne style przywiązania oparte na unikaniu i niepokoju, które mogą prowadzić do zaburzeń w kształtowaniu więzi. Trudności w tworzeniu bliskich związków u dorosłych osób z FAS mogą prowadzić do znacznego obniżenia poziomu jakości życia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9846
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0017
ISSN: 1644-6313
2451-0645
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kornaszewska-Polak_Quality_of_attachment_in_adults_diagnosed_with_foetal_alcohol.pdf396,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons