Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10259
Title: Książka w życiu dziecka w wieku przedszkolnym
Authors: Gogolin, Olimpia
Szymik, Eugeniusz
Keywords: Children’s reading; Reading education of children; Early school education; Surveying; Czytelnictwo dzieci; Edukacja czytelnicza dzieci; Zainteresowania czytelnicze uczniów; Edukacja wczesnoszkolna; Badania sondażowe
Issue Date: 2017
Citation: Journal of Modern Science, 2017, t. 3, s. 29-45
Abstract: Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: jakie miejsce w życiu uczniów klas I–III szkoły podstawowej zajmuje książka? Część teoretyczna zawiera ogólne uwagi dotyczące etapów edukacji czytelniczej dzieci. W części praktycznej zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, opartą na technice ankiety, i kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze. Metoda ta pozwoliła na uzyskanie informacji na temat stosunku młodych respondentów do książ- ki. Badania przeprowadzono wśród uczniów szkół podstawowych, usytuowanych na terenie miasta i gminy Czerwionka-Leszczyny. Uzyskane wyniki, które zaprezentowano w postaci tabel i opatrzono komentarzem słownym, przekonują, że wbrew powszechnej opinii dzieci lubią czytać, sięgając po książkę nie tylko z motywów instrumentalnych, ale przede wszystkim autotelicznych. Artykuł może okazać się przydatny dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarzy pracujących w szkole, aby wiedzieli, jakie książki znajdują się w centrum zainteresowania młodych czytelników, a także wszystkich osób interesujących się zagadnieniem czytelnictwa. The aim of this article is to try to answer the question: what place in the life of pupils of grades I–III primary school occupies a book? The theoretical part contains general comments on the stages of children’s reading education. In the practical part, the diagnostic survey method was used, based on the survey technique and questionnaire survey as a research tool. This method allowed us to obtain information on the attitude of young respondents to the book. The study was conducted among primary school pupils located in the town and commune of Czerwionka-Leszczyny. The results, presented in tabular form and labeled with a verbal comment, argue that, contrary to popular belief, children like to read, reaching for a book not only from instrumental but primarily autotelic motifs. Our article may be useful for early school educators, librarians working in schools to know what books are at the heart of the young readers, and for all readers interested in reading.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10259
ISSN: 1734-2031
2391-789X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gogolin_Ksiazka_w_zyciu_dziecka.pdf422,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons