Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10407
Title: Stosunki polsko-białoruskie w okresie pozimnowojennym
Authors: Stolarczyk, Mieczysław
Keywords: Europa Środkowa; Europa Wschodnia; stosunki międzynarodowe; stosunki polsko-białoruskie; Europa w latach 90-tych XX wieku; okres po zimnej wojnie
Issue Date: 1998
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Łomiński, M. Stolarczyk (red.), "Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych : polityczne i ekonomiczne aspekty współpracy i integracji” (S. 250-267). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Przeobrażenia, jakie miały miejsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w systemach politycznych i ekonomicznych państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej oraz związane z tym jakościowe zmiany w systemie międzynarodowym (rozpad porządku jałtańsko-poczdamskiego) wpłynęły na zasadniczą zmianę geopolitycznego położenia Polski. Jednym z bezpośrednich następstw zjednoczenia Niemiec, rozpadu ZSRR i rozpadu Czechosłowacji było to, że chociaż nie zmieniło się terytorialne położenie Polski, to zmienili się jej wszyscy sąsiedzi. Z 3 państw, z którymi Polska sąsiadowała do końca lat osiemdziesiątych (ZSRR, Czechosłowacja, NRD), od początku 1993 roku (1 stycznia 1993 roku formalny rozpad Czechosłowacji i powstanie państwowości Czech i Słowacji) nie pozostało żadne, a liczba jej nowych sąsiadów wzrosła do 7 (Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa i Rosja - poprzez enklawę kaliningradzką). Jednym z najbardziej doniosłych wydarzeń, mającym daleko idące następstwa dla nowego geopolitycznego położenia Polski, był rozpad ZSRR (grudzień 1991 roku) i powstanie na obszarze byłych republik radzieckich nowych, bądź reaktywowanie istniejących już kiedyś, państw (np. państwa nadbałtyckie - Litwa, Łotwa, Estonia). Po raz pierwszy od wieków państwo polskie nie znajdowało się w bezpośrednim, obejmującym całą granicę wschodnią, sąsiedztwie Rosji bądź ZSRR, lecz graniczyło z kilkoma państwami. Stwarzało to zupełnie nową sytuację geopolityczną, bardzo dogodną dla Polski na tle ostatnich stuleci, i miało zasadnicze znaczenie dla nowego określenia interesów bezpieczeństwa Polski oraz dla wyznaczenia nowych celów i środków ich realizacji na kierunku wschodnim polskiej polityki zagranicznej w latach dziewięćdziesiątych." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10407
ISBN: 8322608179
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stolarczyk_Stosunki_polsko-bialoruskie_w_okresie_pozimnowojennym.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons