Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10548
Title: Husserla ujęcie kryzysu a fenomenologia transcendentalna
Authors: Wesołowska, Agnieszka
Keywords: Fenomenologia; Kryzys nauk; Poznanie; Transcendentalna redukcja; Phenomenology; Crisis of science; Transcendental reduction; Cognition
Issue Date: 2015
Citation: Kultura i Wartości, 2015, nr 13, s. 73-93
Abstract: Phenomenology as a science on transcendental subjectivity has been established through the critical consideration of the idea of cognition. The interpretation of crisis presented in the article is a result of analyses concerning the theoretical and practical- ethical motives in Husserl’s philosophy. From this point of view, phenomenology can be understood as a science striving to consolidate cognition and reveal findings that are relevant to one’s life. In the article we will show that the idea of phenomenology evolves in connection with considerations outlining a horizon of classic philosophical problems: epistemologic, metaphysical and ethical. Fenomenologia jako nauka dotycząca transcendentalnej subiektywności została ugruntowana w związku z krytycznym namysłem nad ideą poznania. W niniejszym artykule rozważania na temat kryzysu zostają przedstawione w rezultacie analiz dotyczących teoretycznego i praktyczno-etycznego motywu myśli Husserla. Z takiego punktu widzenia fenomenologia może być rozumiana jako wiedza umożliwiająca jedność poznania i odsłaniająca rozstrzygnięcia istotne dla życia. W artykule zostaje pokazane, że idea fenomenologii ewoluuje w związku z rozważaniami obejmującymi horyzont klasycznych problemów filozoficznych: epistemologicznych, metafizycznych oraz etycznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10548
ISSN: 2299-7806
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wesolowska_Husserla_ujecie_kryzysu_a_fenomenologia_transcendentalna.pdf546,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons