Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11295
Title: Wstęp
Authors: Gabryś-Barker, Danuta
Kalamarz, Ryszard
Keywords: języki obce; języki specjalistyczne; studia i nauczanie
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Gabryś-Barker, R. Kalamarz (red.), "Języki specjalistyczne : teoria i praktyka glottodydaktyczna" (S. 7-11). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Monografia Języki specjalistyczne: teoria i praktyka glottodydaktyczna poświęcona jest zdefiniowaniu pojęcia „języki specjalistyczne”, jak również ukazaniu pewnych problemów i dylematów, jakie napotykają nauczyciele języków obcych, których zadaniem jest kształcenie językowe z elementami wiedzy specjalistycznej. Książka ta stanowi zbiór tekstów będących efektem doświadczeń praktykujących nauczycieli glottodydaktyków pracujących w różnych kontekstach edukacyjnych. Tak więc autorzy są lektorami języków obcych na wyższych uczelniach bądź pracują na wydziałach neofilologicznych wyższych uczelni. Kształcenie studentów na potrzeby nowoczesnego rynku to kształcenie przyszłego pracownika, który nie tylko będzie miał wiedzę merytoryczną w danej dziedzinie, ale będzie również zdolny ją wykorzystywać w kontekstach tak ważnej komunikacji międzynarodowej, dlatego kształcenie w zakresie języków specjalistycznych jest tak istotne. To obliguje nas do ciągłych poszukiwań nowych rozwiązań glottodydaktycznych w codziennym kształceniu językowym naszych studentów. Niniejszy zbiór tekstów opracowanych przez nauczycieli glottodydaktyków ukazuje zarówno ich przemyślenia, wiedzę, jak i praktyczne doświadczenia w nauczaniu języków specjalistycznych będące wyrazem ich własnych poszukiwań.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11295
ISBN: 978-83-226-3238-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gabrys_Barker_Kalamarz_Wstep.pdf438,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons