Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11304
Title: Idea jedności słowiańskiej w aspekcie kryzysu jugosłowiańskiego na przykładzie zmian w funkcjonowaniu Komitetu Słowiańskiego w Polsce
Authors: Gruszczyk, Marcela
Keywords: Jugosławia; Komitet Słowiański w Polsce; kryzys
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Gruszczyk, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek (red.), "Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów" (S. 137-150). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Kryzys radziecko‑jugosłowiański w bezpośredni sposób zanegował ideę jedności słowiańskiej, do tej pory instrumentalnie promowaną przez ZSRR1. Potwierdzeniem tego mogą być słowa ambasadora polskiego w Paryżu – Jerzego Putramenta, który stwierdził, że: „Koniec czerwca w Paryżu – to przede wszystkim bomba jugosłowiańska […]”2. Już 28 czerwca 1948 roku na forum działającego w Bukareszcie Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych (Kominformu) ogłoszono rezolucję potępiającą Komunistyczną Partię Jugosławii (KPJ), oskarżając ją o prowadzenie antyradzieckiej polityki, osłabianie ducha walki klasowej oraz odstępstwa ideologiczne, czego konsekwencją było wykluczenie ze swoich szeregów partii jugosłowiańskiej." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11304
ISBN: 978-83-226-3044-0
978-83-226-3043-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gruszczyk_Idea_jednosci_slowianskiej_w_aspekcie_kryzysu_jugoslowianskiego_na_przykladzie_zmian_w_funkcjonowaniu_Komitetu_slowianskiego_w_Polsce.pdf569,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons