Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11395
Title: Świadomość zdrowotna uczniów w kontekście zapobiegania chorobom nowotworowym
Other Titles: Pupils’s health awareness in the context of cancer prevention
Authors: Leksy, Karina
Keywords: health awarness; health socialization; life style; health education; cancer education; świadomość zdrowotna; socjalizacja zdrowotna; styl życia; edukacja zdrowotna; edukacja onkologiczna
Issue Date: 2019
Citation: "Pedagogika Społeczna" Nr 2(72) (2019), s. 87-99
Abstract: The main risk factors of civilization diseases are unhealthy diet and low level of physical activity. Scientific, reliable knowlegde and health awarness are necessary in the contex of healthy life style as well as cancer prevention. For this reasons, assesment of knowlegde and behaviours of teenagers in terms of eating habits and physical activity was one of the activities which were conducted as a part of the grant funded by Polish League of Cancer Fighting entitled Promotion of a healthy diet and physical activity in primary schools in the city of Bytom – diagnosis of educational needs in the context of planning effective activities in the primary prevention of cancer. Obtained results were the base for formulating recommendations for pedagogical practice, most of all realization of health education and oncological prevention, both among children and youth, as well as whole population. Ważnymi czynnikami ryzyka w etiologii chorób cywilizacyjnych są nieprawidłowa dieta i niski poziom aktywności fizycznej. Naukowa, rzetelna wiedza i świadomość w tym zakresie są niezbędne w kontekście realizacji zaleceń prozdrowotnego stylu życia, a jednocześnie zapobiegania chorobom nowotworowym. Dlatego też diagnoza stanu wiedzy i zachowań młodzieży dotycząca sposobu odżywania się i aktywności fizycznej była jednym z działań przeprowadzonych w ramach grantu finansowanego przez Polską Ligę Walki z Rakiem (konkurs Onkogranty II) pt. Promocja zdrowego sposobu odżywiania i aktywności fizycznej w szkołach podstawowych na terenie miasta Bytomia – diagnoza potrzeb edukacyjnych w kontekście planowania skutecznych działań z zakresu pierwotnej profilaktyki chorób nowotworowych. Uzyskane wyniki badań stały się podstawą do sformułowania wniosków dla praktyki pedagogicznej, w tym przede wszystkim postulatu realizacji edukacji zdrowotnej i onkologicznej, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i całej populacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11395
DOI: 10.35464/1642-672X.PS.2019.2.07
ISSN: 1642-672X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Leksy_Swiadomosc_zdrowotna_uczniow_w_kontekscie_zapobiegania_chorobom.pdf326,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons