Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11429
Title: Семантика возвышения в еврейской традиции и представлениях в русской ментальности (2)
Other Titles: Semantyka wyniesienia w tradycji żydowskiej i jego odzwierciedlenie w rosyjskiej mentalności (2)
The semantics of raising of the Judaic tradition and its Russian depiction (2)
Authors: Czerwiński, Piotr
Keywords: mentalność; semantyka; tradycja; Tora; model wyniesienia
Issue Date: 2019
Citation: "Iudaica Russica" Nr 2(3) (2019), s. 71-93
Abstract: Drugą część artykułu stanowi model dziesięciu stopni-etapów wyniesienia rosyjskiej tradycji na podstawie tekstów magicznych bajek (motywy o Iwanie carewiczu) oraz model zdobycia władzy wyższej na podstawie powszechnie przyjętej wiedzy o Rusi Moskiewskiej i Imperium Rosyjskim. Dokonuje się porównania wyłonionych trzech modeli wraz z określeniem typowych ich właściwości. The second part of the article is the model of ten degrees-stages of the raising of the Russian tradition according to the magic fairy-tales (the motif of Ivan Tsarevich) and the model winning the superior power according to the common knowledge on the Moscow Russia and the Russian Empire. The three appointed models are compared and the features of each of the three are determined.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11429
DOI: 10.31261/IR.2019.03.05
ISSN: 2657-4861
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czerwinski_Semantyka_wyniesienia_w_tradycji_zydowskiej.pdf509,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons